Тарифа за таксите и комисионните на „Максо България“ АД

Тарифа за таксите и комисионните на „Максо България“ АД

ТАКСИ

ВИД НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО РАЗМЕР ПОЯСНЕНИЕ
1. Такса за услуга по промяна в регистрацията на Лизинговия актив в съответната териториална дирекция на МВР, сектор "Пътна полиция":   Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя във връзка със сключен между тях договор за покупко-продажба на Лизинговия актив.
1.1. Промяна в регистрацията, включително административни такси, в същата област 145.00 лв. Таксата е дължима за услугата по промяна в регистрацията на Лизинговия актив и подмяна на свидетелството за регистрация на Лизинговия актив, без подмяна на табелите с регистрационния номер, като включва и таксите, събирани от органите на МВР, сектор "Пътна полиция" в тази връзка.
1.2. Промяна в регистрацията, включително административни такси, в друга област 240.00 лв. Таксата е дължима за услугата по промяна в регистрацията на Лизинговия актив и подмяна на свидетелството за регистрация на Лизинговия актив, без подмяна на табелите с регистрационния номер, като включва и таксите, събирани от органите на МВР, сектор "Пътна полиция" в тази връзка.
1.3. Промяна в регистрацията, включително административни такси, по искане на Лизингополучателя, извършена след сключване на Договора за обратен лизинг 240.00 лв Таксата е дължима за услугата по промяна в регистрацията на Лизинговия актив и подмяна на свидетелството за регистрация на Лизинговия актив, с подмяна на табелите с регистрационния номер, като включва и таксите, събирани от органите на МВР, сектор "Пътна полиция" в тази връзка.
2. Такса за услуга по издаване на дубликат на свидетелство за регистрация, при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на част втора на свидетелството за регистрация на Лизинговия актив, включително административни такси 145.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя за услугата по издаване на дубликат на свидетелството за регистрация на Лизинговия актив, при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на част втора на свидетелството за регистрация, като включва и таксите, събирани от органите на МВР, сектор "Пътна полиция" в тази връзка.
3. Такса за услуга по подмяна на загубен/откраднат ключ 108.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя за услугата по подмяна на загубен/откраднат ключ, като не включва реалните разходи по подмяната, които следва да се заплатят от Лизингополучателя допълнително след извършване на услугата.
4. Такса за услуга по регистрация на Лизинговия актив с нов регистрационен номер, при загуба или кражба на табела(и) с регистрационен номер, заедно с издаване на свидетелство за регистрация 240.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя за услугата по регистриране на Лизинговия актив с нов регистрационен номер и издаване на свидетелство за регистрация, при загуба или кражба на табела(и) с регистрационен номер, но не включва таксите, събирани от органите на МВР, сектор "Пътна полиция" в тази връзка, които следва да се заплатят от Лизингополучателя допълнително след извършване на услугата.
5. Такса за услуга по отключване на заключен автомобил със задържан комплект ключове (важи само за съответния областен град на регистрация). 50.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя за услугата по отключване на заключен автомобил със задържан комплект ключове (важи само за съответния областен град на регистрация).
6. Такса за услуга по издаване на първо пълномощно за ползване на Лизинговия актив Безплатно Пълномощното се издава безплатно от Лизингодателя и предава на Лизингополучателя в деня на подписване на Договора за лизинг. Лизингополучателят заплаща само дължимата нотариална такса за заверка на пълномощното, съгласно приложимата Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
7. Такса за услуга по издаване на допълнително пълномощно за управление на Лизинговия актив 30.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя за издаване на допълнително пълномощно. Пълномощното се издава след предоставено предварително писмено съгласие от страна на Лизингодателя. Освен дължимата такса за услугата, Лизингополучателят заплаща и дължимата нотариална такса за заверка на пълномощното, съгласно приложимата Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
8. Такса за услуга по вписване/подновяване на вписване/заличаване в ЦРОЗ на обстоятелства относно Договор за  лизинг. Съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя за вписване на обстоятелства, съответно подновяване на вписване или заличаване на вписани обстоятелства, относно Договора за лизинг в Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози.
9. Такса за услуга прехвърляне собствеността на Лизинговия актив на посочено от Лизингополучателя трето юридическо или физическо лице 130.00 лв. Таксата е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя за прехвърляне на Лизинговия актив по искане на Лизингополучателя на трето, посочено от него лице.
10. Дължими застрахователни премии по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховка "Автокаско", ако е приложимо Съгласно тарифата на съответния застраховател Лизингополучателят следва да заплати на Лизингодателя дължимите застрахователни премии по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и застраховка "Автокаско", ако е приложимо.
11. Местен данък за Лизинговия актив Съгласно Закона за местните данъци и такси и наредбата на съответния общински съвет Лизингополучателят следва да заплати на Лизингодателя дължимия местен данък за Лизинговия актив на територията на съответната община.
12. Други разходи (нотариални такси, застрахователна оценка и други) във връзка със сключването на Договора за лизинг, договора за покупко-продажба на Лизинговия актив, договора за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив или допълнително споразумение в тази връзка Съгласно Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, тарифата на съответния застраховател и други Лизингополучателят следва да заплати на Лизингодателя Другите разходи във връзка със сключването на Договора за лизинг, договора за покупко-продажба на Лизинговия актив, договора за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив или допълнително споразумение в тази връзка.

НЕУСТОЙКИ

ВИД НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО РАЗМЕР ПОЯСНЕНИЕ
13. Неустойка при разваляне на Договора за лизинг от страна на Лизингодателя, когато Лизинговият актив е напълно погинал, липсващ или сериозно увреден Оставащите Лизингови вноски за Срока на лизинга Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя при разваляне на Договора за лизинг от страна на Лизингодателя, когато Лизинговият актив е напълно погинал, липсващ или сериозно увреден. .
14. Неустойка при разваляне на Договора за лизинг от страна на Лизингодателя, при върнат Лизингов актив  10 % от Общата сума, дължима от Лизингополучателя Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя при разваляне на Договора за лизинг от страна на Лизингодателя, в случай че Лизинговият актив е върнат.
15. Неустойка, в случай че Лизингополучателят не приеме Лизинговия актив, съответно не подпише Приемо-предавателен протокол за приемането му, на посочената от Лизингодателя дата, не осъществи контакт с Лизингодателя във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив или не се яви за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив на уговорената дата. 0,03 % от Общата сума, дължима от Лизингополучателя за всеки ден забава, но не повече от 3,3 % от същата Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя, в случай че Лизингополучателят не приеме Лизинговия актив, съответно не подпише Приемо-предавателен протокол за приемането му, на посочената от Лизингодателя дата, не осъществи контакт с Лизингодателя във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив или не се яви за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив на уговорената дата.
16. Неустойка в случай на забава в изпълнението на задължението за връщане на Лизинговия актив 0,03 % от Общата сума, дължима от Лизингополучателя за всеки ден забава, но не повече от 3,3 % от същата Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя в случай на забава в изпълнението на задължението за връщане на Лизинговия актив в сроковете и при условията, предвидени в Общите условия.
17. Неустойка, в случай че при сключване на договор за покупко-продажба на Лизинговия актив, Лизингополучателят декларира неверни обстоятелства или не осигури необходимите документи за промяна в регистрацията на Лизинговия актив в МВР, сектор "Пътна полиция", и Лизингодателят упражни правото си на разваляне на договора за покупко-продажба на Лизинговия актив 20 % от Продажната цена Неустойката е дължима от Лизингополучателя на Лизингодателя, в случай че при сключване на договор за покупко-продажба на Лизинговия актив, Лизингополучателят декларира неверни обстоятелства или не осигури необходимите документи за промяна в регистрацията на Лизинговия актив в МВР, сектор "Пътна полиция", и Лизингодателят упражни правото си на разваляне на договора за покупко-продажба на Лизинговия актив.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

ВИД НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО РАЗМЕР ПОЯСНЕНИЕ
18. Обезщетение за всички претърпени от Лизингодателя вреди, надвишаващи размера на съответната неустойка, при разваляне на Договора за лизинг от страна на Лизингодателя Претърпените от Лизингодателя вреди Обезщетението е дължимо за всички претърпени от Лизингодателя вреди, надвишаващи размера на съответната неустойка, при разваляне на Договора за лизинг от страна на Лизингодателя.
19. Обезщетение за ползване на Лизинговия актив без основание, считано от датата, на която Лизингополучателят е следвало да върне Лизинговия актив, до датата на фактическото му връщане Лизинговата вноска Обезщетението е дължимо от Лизингополучателя на Лизингодателя в случай на забава в изпълнението на задължението за връщане на Лизинговия актив в уговорения срок..
20. Обезщетение за забава на плащане на парично задължение от страна на Лизингополучателя, включително, но не само Лизингова вноска и Други разходи, считано от датата на забавата до пълното погасяване на съответното задължение Законната лихва за забава върху неплатената в срок сума Обезщетението е дължимо от Лизингополучателя на Лизингодателя в случай на забава на плащане на парично задължение от страна на Лизингополучателя, включително, но не само Лизингова вноска и Други разходи..

* Лизингополучателят следва да заплати за своя сметка всички банкови такси и комисиони при извършване на банкови преводи във връзка с дължимите по-горе суми, които са определени по размер съгласно тарифите на обслужващите банки, или таксите на други платежни институции.

** Върху всички такси, посочени в Тарифата, е начислен ДДС, ако такъв е дължим, съгласно действащото законодателство.

С подписване на настоящата Тарифа, която се прилага и за клоновете на Лизингодателя на територията на Република България, Страните се договарят, че същата е приложима към сключените между тях договор за покупко-продажба на Лизинговия актив, Договор за обратен лизинг и Общи условия към него, и представлява неразделна част от тях.