Общи условия към договори за лизинг и договори за обратен лизинг с физически лица

Общи условия към договори за лизинг и договори за обратен лизинг с физически лица

приети на 20.10.2022 г. с решение на Съвета на директорите на МАКСО БЪЛГАРИЯ АД

1. ДЕФИНИЦИИ

Навсякъде в тези Общи условия към договори за лизинг и договори за обратен лизинг с физически лица (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), а също и в Договорите за лизинг с физически лица и в Договорите обратен лизинг с физически лица, сключени по реда на тези Общи условия, изброените по-долу термини и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено в Договора или в допълнителни споразумения към него:

1.1. Договор за лизинг/Договор за обратен лизинг/Договор – договор за лизинг или договор за обратен лизинг е договор с клауза за задължително придобиване на собствеността върху Лизинговия актив по смисъла на чл. 342-347 във вр. с чл. 1, ал. 1, т. 15 от Търговския закон, сключен между Лизингодателя или негов клон на територията на Република България и Лизингополучателя. Договорът включва индивидуалните условия, договорени между Страните, настоящите Общи условия, евентуалните анекси и приложенията към тях;

1.2. Лизингодател - Maxo™ (Максо) и  www.maxo.bg е търговска марка на МАКСО БЪЛГАРИЯ АД, дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146А, Бизнес център „България“,

телефон за контакт: 0700 20 501. Лизингодателят е финансова институция, вписана в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка („БНБ“), под № BGR00385;

1.3. Лизингополучател – дееспособен гражданин на Република България, желаещ да сключи или сключил Договор с Лизингодателя;

1.4. Страни по договора – Лизингодател и Лизингополучател;

1.5. Лизингов актив – леки и товарни моторни превозни средства с максимално допустима маса до 3500 килограма, ползването върху които е предоставено от Лизингодателя на Лизингополучателя по силата на Договора;

1.6. Обща сума, дължима от Лизингополучателя – ще означава общата сума дължима от Лизингополучателя по Договора по смисъла на §1, т. 2 от ЗПК;

1.7. Срок на лизинга – срокът, за който се сключва Договорът или съответният брой месеци, посочени в Погасителния план;

1.8. Гратисен период - период след сключването на Договора, посочен в Погасителния план, през който се дължат Лизингови вноски, състоящи се само от Лихва. Лизингополучателят има право да заяви дали желае, или не желае използването на Гратисен период при подаване на Заявка за сключване на Договора;

1.9. Заявка за сключване на Договор/Заявка - - поместена на Интернет страницата стандартизирана електронна форма за кандидатстване за сключване на Договор за лизинг или Договор за обратен лизинг, съдържаща в т.ч. лични данни на Лизингополучателя,

общи данни за моторното превозно средство, бъдещ предмет на съответния договор, Срок на лизинга и други условия, необходими на Лизингодателя за оценка на бъдещия Лизингов актив и кредитоспособността на Лизингополучателя, която се попълва лично от Лизингополучателя или от служител на Лизингодателя, действащ по нареждане и от името на Лизингополучателя;

1.10. СЕФ - Стандартен европейски формуляр, чрез който Лизингодателят предоставя на Лизингополучателя цялата необходима преддоговорна информация за Договора, във формата, предвидена в ЗПК;

1.11. Лизингови вноски - парични вноски, състоящи се от Главница и Лихва, или само от Лихва (в случаите на Гратисен период), дължими от Лизингополучателя, изчислени като размер и с падеж, съгласно уговореното в Погасителния план;

1.12. Погасителен план - таблица в Договора или отделно негово приложение в която са определени размерът и падежите на отделните Лизингови вноски, дължими от Лизингополучателя. Ако в Договора не е уговорено друго, погасяването се извършва по анюитетен метод, на равни месечни Лизингови вноски за целия Срок на лизинга, състоящи се от Главница и Лихва;

1.13 Право на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност/Правото – право в полза на Лизингополучателя, по силата на което той може да придобие собствеността върху Лизинговия актив по неговата Остатъчна стойност преди изтичане на срока на договора;

1.14. Остатъчна стойност - сума, дължима от Лизингополучателя, в случай че той желае да упражни Правото си на придобиване на Лизинговия актив предсрочно по реда, описан в чл. 13.2 от тези Общи условия;

1.15. Общ размер на Лизинговите вноски - сумата, включваща Главница, ведно с дължимите Лихви, която Лизингополучателят следва да заплати на Лизингодателя срещу правото да използва Лизинговия актив за Срока на лизинга. Общият размер на Лизинговите вноски се определя от Страните в уговорения между тях Погасителен план;

1.16. Приемо-предавателен протокол - подписан от Страните документ, удостоверяващ предаването и състоянието на Лизинговия актив;

1.17. ГПР- ще означава Годишен процент на разходите съгласно ЗПК;

1.18. Общ разход по лизинга- ще означава общият разход по Договора за Лизингополучателя по смисъла на §1, т. 1 от ЗПК;

1.19. Други разходи - разходите, включени в Общия разход по лизинга, и всякакви други разходи, дължими от Лизингополучателя по реда на тези Общи условия, Договора и приложенията към тях;

1.20. Интернет страница/Сайт - официалната интернет страницата на Лизингодателя, намираща се на адрес:  www.maxo.bg;

1.21. Електронна поща - имейл адрес на Лизингополучателя, посочен в Заявката;

1.22 ЗПК - Закон за потребителския кредит;

1.23. Главница - сумата на финансирането по Договора, представляваща част от Лизинговите вноски;

1.24. Лихва- уговорената между Лизингодателя и Лизингополучателя възнаградителна лихва, дължима за Срока на лизинга.
 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Настоящите Общи условия уреждат сключването, изпълнението, неизпълнението и прекратяването на съответния Договор за лизинг или Договор за обратен лизинг, както и правата и задълженията на Страните по съответния договор. Общите условия представляват неразделна част от Договора и се приемат и подписват на всяка страница от Лизингополучателя при сключването му.

2.2.В съответствие с Договора за лизинг или Договора за обратен лизинг Лизингодателят предоставя за ползване на Лизингополучателя и по негова поръчка Лизингов актив, придобит от Лизингодателя чрез договор за покупко-продажба, срещу първоначалната вноска, ако в Договора е уговорено плащането на такава и Лизинговите вноски, уговорени в Договора, а Лизингополучателят се задължава да приеме Лизинговия актив, да заплаща първоначалната вноска, ако в Договора е уговорено плащането на такава, Лизинговите вноски и Другите разходи, и да придобие правото на собственост върху Лизинговия актив след заплащането им.

2.3. Рисковете във връзка с невъзможността за ползване и ограниченията в ползването, както и с погиването и повреждането на Лизинговия актив, се носят изцяло от Лизингополучателя, считано от предаването на Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя по реда на т. 5.3. от настоящите Общи условия.

2.4. Лизингодателят е единствен собственик на Лизинговия актив за целия Срок на лизинга. Правото на собственост върху Лизинговия актив се прехвърля на Лизингополучателя в следните случаи:

2.4.1. След изтичането на Срока на лизинга и заплащането на Общия размер на Лизинговите вноски, дължим от Лизингополучателя, и Другите разходи и евентуално другите задължения, възникнали по Договора или във връзка с Лизинговия актив;

2.4.2. С упражняване на Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност от страна на Лизингополучателя.
 

3. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

3.1. Лизингополучателят може да подаде Заявка за сключване на Договор по един от начините, посочени в т. 3.2. и т. 3.3. от тези Общи условия. Преди въвеждане на лични данни в Заявката Лизингополучателят следва да удостовери, че е уведомен и дава своето съгласие относно обработването, включително съхранението, на личните си данни, чрез отбелязване в съответните чекбокси на Сайта или пред служител на Лизингодателя, в случаите, когато кандидатства по телефон, съобразно неговото решение, а именно: (i) „Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на сключване и изпълнение на Договор“; и (ii) „Декларирам, че давам съгласие личните ми данни да бъдат обработвани и съхранявани за маркетинг цели, като съм прочел/а декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на директния маркетинг“.

3.2. Попълване на Заявка за сключване на Договор на Интернет страницата, като с натискане на бутона „Заяви“ на указаното за това място на Интернет страницата Лизингополучателят изпраща попълнената от него Заявка за сключване на Договор към Лизингодателя;

3.3. Обаждане на телефонен номер, обявен на Интернет страницата, и попълване на Заявка за сключване на Договор от страна на служител на Лизингодателя, по нареждане и от името на Лизингополучателя. Съответните данни се съобщават от Лизингополучателя на служител на Лизингодателя, който ги попълва в Заявката при условията на т. 3.1 по-горе. При попълване на данни на Лизингополучателя от служител на Лизингодателя, Лизингополучателят е длъжен да провери попълнените в Заявката за сключване на Договор данни и да потвърди верността и пълнотата им, както и подаването на Заявката с така попълнените в нея данни. В допълнение към предвиденото в предходното изречение, съответният служител на Лизингодателя предоставя задължителната по закон информация на Лизингополучателя, като го уведомява, че при поискване, може да му бъде предоставена допълнителна информация, както и за естеството на тази информация.

3.4. При подаване на Заявка за сключване на Договор, Лизингополучателят следва да избере дали желае да ползва Гратисен период.

3.5. При подаване на Заявка за сключване на Договор, Лизингополучателят е длъжен да попълни/заяви/потвърди пълни и верни данни. При каквито и да е било грешки при попълване/заявяване/потвърждаване на данни, възникнали по вина на Лизингополучателя, Лизингодателят не носи отговорност и всички последици от такива грешки са за сметка на Лизингополучателя. При промяна на предоставените данни след подаването на Заявка за сключване на Договор, Лизингополучателят уведомява Лизингодателя в рамките на 3 (три) работни дни от настъпването на промяната.

3.6. Подаването на Заявка за сключване на Договор не обвързва Лизингодателя и не го задължава да сключи такъв. В случай че Лизингодателят откаже да сключи Договор, той не е длъжен да обосновава отказа си. Когато отказът е въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на физически лица, Лизингодателят е длъжен да уведоми безвъзмездно Лизингополучателя за резултата и за консултираната база данни.
 

4. ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

4.1. С приемането на настоящите Общи условия Лизингополучателят декларира, че преди сключване на Договора е получил, съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от Лизингодателя условия на Договора, цялата необходимата информация от Лизингодателя за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на Договора, под формата на СЕФ.

4.2. С приемането на Общите условия Лизингополучателят декларира, че е наясно относно същността и характера на сключения от него Договор, представляващ абсолютна търговска сделка съгласно чл. 1, ал. 1, т. 15 от Търговския закон, която се подчинява на правилата на чл. 342-347 от Търговския закон.

4.3. След получаване на Заявка за сключване на Договор по реда на раздел 3 от тези Общи условия Лизингодателят извършва оценка на кредитоспособността на Лизингополучателя въз основа на предоставената от него информация и данните, достъпни в публичните регистри или получени от трети лица по надлежния ред (данни от Централния кредитен регистър при Българската народна банка, Регистрите при Агенцията по вписванията, Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт, Централния регистър на длъжниците към Камарата на частните съдебни изпълнители, държавните и общински регистри и др.). Оценката по предходното изречение се извършва от Лизингодателя единствено или преимуществено въз основа на автоматизирано обработване на личните данни на Лизингополучателя, включително профилиране.

4.4. С приемането на настоящите Общи условия Лизингополучателят декларира, че: 1) финансовото му състояние позволява своевременно да изпълни условията на Договора; 2) е осведомен и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на финансовото му състояние; 3) Лизингодателят не го е принуждавал да сключи Договор и му е разяснил съпътстващите задължения съответно към сключването на Договор за лизинг или на Договор за обратен лизинг, както и му е отговорил на всички поставени въпроси, свързани със съответния Договор; 4) е предоставил на Лизингодателя цялата действителна информация за своето финансово състояние.
 

5. СОБСТВЕНОСТ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

5.1. Лизингодателят придобива Лизинговия актив от Лизингополучателя, съответно от посоченото от него трето лице – доставчик, посредством сключване на договор за покупко-продажба в изискуемата от закона писмена форма /съответно писмена форма с нотариална заверка на подписите – за регистрирани МПС/, получава владението с Приемо-предавателен протокол и извършва промяна в регистрацията на Лизинговия актив в сектор "Пътна полиция" на съответната териториална дирекция на Министерство на вътрешните работи. След закупуването и за целия срок на Договора, Лизингодателят е собственик на Лизинговия актив. Лизингодателят предоставя на Лизингополучателя държането и ползването на Лизинговия актив съобразно Договора след заплащане на първоначална вноска, ако в Договора е уговорена такава, и срещу редовно издължаване на Лизингови вноски,

чийто общ размер е определен съгласно приетия от Страните и уговорен в договора Погасителен план и всички други дължими плащания на Лизингодателя, съгласно Договора, тези Общи условия, анекси и други приложения, неразделна част от тях.

5.2. След регистрация на лизинговия актив Страните подписват Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ надлежното предаване на Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя. Лизингополучателят се задължава да съдейства за регистрацията и приемането на лизинговия актив.

5.3. С подписването на Приемо-предавателния протокол по т. 5.2. от тези Общи условия Лизингополучателят декларира, че е извършил оглед на Лизинговия актив, запознат е с качествените му характеристики и се е уверил, че той отговаря на всички изисквания на Лизингополучателя и е годен за ползване съгласно уговореното и предназначението му. Лизингополучателят няма право да откаже приемане на лизинговия актив поради несъответствия или непълна комплектовка, а ако са налице такива същите се описват в приемо- предавателния протокол и се предявяват към доставчика.

5.4. В случай на форсмажорни обстоятелства, включително, но не само, невъзможност за нотариално удостоверяване на подписите

на Страните, невъзможност на нотариус и/или страна да се яви в уговорения час, пожар, наводнение, бедствия, софтуерни проблеми и други подобни, и/или невъзможност за промяна в регистрацията на Лизинговия актив в съответната териториална дирекция на Министерство на вътрешните работи, сектор „Пътна полиция“, както и други подобни обстоятелства, всяка Страна е длъжна да уведоми другата за наличието на съответните форсмажорни обстоятелства, като Страните се задължават да подновят действията по сключването / изпълнението на съответния договор, след като форсмажорните обстоятелства бъдат отстранени.

5.5. Лизингодателят не носи отговорност за качествата на Лизинговия актив и не отговаря за невъзможността на Лизингополучателя да го ползва вследствие на явни или скрити недостатъци без значение кога във времето те се проявяват, включително повреди от текущото използване на Лизинговия актив, изхабяване и/или при извършване на ремонти, конфискуване, задържане или противоправно отнемане от трети лица, независимо от тяхната продължителност. Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си за плащане на дължимите Лизингови вноски съгласно първоначално уговореното и не може да счита

невъзможността да ползва Лизинговия актив за нeизпълнение от страна на Лизингодателя.
 

6. СРОК НА ДОГОВОРА

6.1. Договорът влиза в сила в деня на сключването му (за Договори с Главница по-малка от 15 000 лева – в обикновена писмена форма, а за Договори с Главница не по-малка от 15 000 лева - в писмена форма с нотариална заверка на подписите на Страните) и се сключва за срока, посочен в него.

6.2. Ако при изтичането на Срока на лизинга са налице неизпълнени задължения на Лизингополучателя, правото му да ползва Лизинговия актив се прекратява, но останалите му права и задължения съобразно Договора и Общите условия остават в сила до заплащане на всички задължения или до връщане на Лизинговия актив на Лизингодателя.
 

7. ПЛАЩАНИЯ

7.1. Лизингополучателят заплаща първоначалната вноска, ако в Договора е уговорена такава, Общия размер на лизинговите вноски, заедно с всички Други разходи, в размерите и сроковете съгласно посоченото в Общите условия, Договора, Погасителен план и други приложения, неразделна част от тях..

7.2. Другите разходи се заплащат от Лизингополучателя по реда на тези Общи условия..

7.3. В случай че Лизингополучателят желае да направи частично предсрочно погасяване на Главница по Лизингови вноски, чийто падеж не е настъпил, той следва да подаде молба до Лизингодателя на хартиен или друг траен носител, до който Лизингодателят има достъп. След плащане на сумата по молбата Лизингодателят ще извърши съответно намаляване на размера на Лизинговите вноски при запазване на Срока на лизинга, съобразно нов Погасителен план,

който се изпраща на Лизингополучателя на посочената от него в Договора Електрона поща.

7.4. Страните се съгласяват, че в случаите, когато направеното от Лизингополучателя плащане не е достатъчно за покриване на всичките му задължения, Лизингодателят погасява задълженията в следния ред:

7.4.1. Лихви за забава;

7.4.2. Други разходи;

7.4.3. Неустойки, обезщетения за вреди;

7.4.4. Лихва върху Главницата с най-голяма забава;

7.4.5. Главница с най-голяма забава.

7.5. Страните се съгласяват, че в случай на повече от едно изискуемо парично задължение от страна на Лизингополучателя към Лизингодателя от един и същи ред съгласно т. 7.4.1. – 7.4.5., ще се погасява първо задължението с най-голяма забава и след това останалите изискуеми парични задължения от съответния ред. Ако между страните са сключени няколко договора, то при частично плащане се погасяват задълженията с най- голяма забава по реда съгласно т. 7.4.1. – 7.4.5, без значение по кой от договорите са.

7.6. Лизингодателят издава счетоводни документи на Лизингополучателя за дължимите от последния плащания в съответствие с тези Общи условия и действащото законодателство. Лизингодателят изпраща издадените от него счетоводни документи на Електронната поща на Лизингополучателя. Ако Лизингополучателят желае да получава счетоводни документи на хартиен носител, той следва да уведоми Лизингодателя при сключването на Договора. Лизингополучателят е длъжен да информира Лизингодателя, ако не получи счетоводен документ за съответното дължимо плащане до настъпването на падежа му.

7.7. В случай че извършеното от Лизингополучателя плащане надхвърля по размер текущите задължения по Договора, Лизингодателят има право да задържи остатъка като депозит за следваща Лизингова вноска или Друг разход по Договора. Когато такива няма, Лизингодателят възстановява остатъка на Лизингополучателя в 5 (пет)-дневен срок от поискването му от Лизингополучателя, по указан от последния начин.

7.8. Всички дължими суми по Договора са посочени и се заплащат от Лизингополучателя в български лева (BGN). В случай че Лизингополучателят извърши дължими плащания в друга валута, Лизингодателят има правото да конвертира плащането в уговорената валута по курса на банката, обслужваща сметката му към деня на плащането, като приспадне от размера му всички банкови такси и комисиони във връзка с превалутирането.

7.9. Дължимият при доставката на Лизинговия актив ДДС (когато такъв се начислява) се заплаща от Лизингополучателя според уговореното в Договора.

7.10. Всички суми, дължими от Лизингополучателя на Лизингодателя по Договора, се заплащат по един от начините за плащане, посочени на Сайта (https://maxo.bg/pay) към датата на плащането или в Договора.Видове карти, които се приемат посредством V-pos: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa, Mastеrcard, Bcard. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000 лв. Максо България АД не съхранявa данни за банковите карти, използвани за плащане чрез Сайта. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането. Всички разходи за преводи на дължими суми по банков път или по друг избран от Лизингополучателя начин са за сметка на Лизингополучателя. Плащането се счита извършено от датата на заверяване на сметката на Лизингодателя.
 

8. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

8.1. Лизингополучателят се задължава да заплаща дължимите по Общите условия, Договора, Погасителния план и други приложения, неразделна част от тях, суми в съответствие с посочените в същите размери и срокове.

8.2. Лизингополучателят се задължава да приеме и да си служи с Лизинговия актив с грижата на добър стопанин и да го използва според неговото функционално предназначение и съгласно техническите му характеристики и изисквания, зададени от производителя. Без изричното писмено съгласие на Лизингодателя Лизингополучателят няма правото да извършва изменения в конструкцията на Лизинговия актив, както и съществени изменения на Лизинговия актив спрямо предвиденото в техническата документация на производителя му, които могат да се отразят на неговата стойност или качествени характеристики, както и да извършва подмяна на части, възли и детайли на Лизинговия актив или извършва ремонт, които водят до намаляване на неговата пазарна стойност.

8.3. Лизингополучателят се задължава да поддържа Лизинговия актив в добро техническо и експлоатационно състояние, като използва за тази цел услуги единствено на оторизиран сервиз за целите на гаранционното му обслужване. Когато няма изискване за използване на оторизиран

сервиз, Лизингополучателят използва компетентни и специализирани сервизи. Лизингополучателят е длъжен да спазва инструкциите на производителя за поддръжка, грижа и експлоатация. Всички разходи и отговорности по експлоатацията, поддръжката и ремонта на Лизинговия актив са за сметка на Лизингополучателя, включително разходи за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на Лизинговия актив. Лизингодателят не носи отговорност за вреди, причинени на трети лица в резултат на нарушаване на това задължение на Лизингополучателя, който, в случай на ангажирана отговорност на Лизингодателя, се задължава да обезщети последния съразмерно.

8.4. Лизингополучателят се задължава да съдейства на Лизингодателя за извършването на съответните процедури за промяна в регистрацията, застраховане и оглед на Лизинговия актив, когато това е необходимо.

8.5.Лизингополучателят се задължава да предоставя на Лизингодателя всички документи от значение за сключването и изпълнението на Договора, в това число във връзка със  застраховането на Лизинговия актив. Ако в индивидуалните уговорки в Договора или настоящите Общи условия не е предвиден срок за предоставянето им, същите се предоставят в срок от 2 (два) дни от поискването им, освен когато изпълнение на задължение на Лизингодателя към трети лица или държавни органи не изисква предоставянето им в по-кратък срок, който се посочва в искането.

8.6. Лизингополучателят се задължава да заплати за своя сметка: (i) Разходите във връзка със сключването на договора за покупко-продажба, по силата на който собствеността върху Лизинговия актив се прехвърля на Лизингодателя, както и разходите във връзка със сключването на Договора за лизинг, съответно Договора за обратен лизинг, включително, но не само такса за удостоверение за застрахователна стойност, местен данък, нотариални такси, такса за промяна в регистрацията на Лизинговия актив в съответната териториална дирекция на Министерство на вътрешните работи, сектор „Пътна полиция“, разходи за комплектовка, транспорт, репатриране и др.; (ii) Разходите във връзка със сключването на договора за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя, включително, но не само такса за удостоверение за застрахователна стойност, местен данък, нотариални такси, такса за промяна в регистрацията на Лизинговия актив в съответната териториална дирекция на Министерство на вътрешните работи, сектор „Пътна полиция“ и др.; (iii) дължимите винетни и други пътни такси; (iv) банковите такси и комисиони при извършване на банкови преводи, които са определени по размер съгласно тарифите на обслужващите банки, или такси на други платежни институции. Плащанията по т. (i), а и свързаните с тях плащания по т. (iv), по желание на Лизингополучателя могат да бъдат извършени от Лизингодателя за сметка

на Лизингополучателя, като размерът им бъде прихванат между Страните, в случай че са налице условия за това.

8.7. Лизингополучателят се задължава да възстановява на Лизингодателя: (i) в срок до падежа на Лизинговата вноска с предстоящо погасяване, в случай че до същия падеж остават не по-малко от 15 (петнадесет) дни от датата на получаване от страна на Лизингополучателя на издадения за целта от Лизингодателя счетоводен документ; или (ii) в срок до падежа на следващата Лизингова вноска, в случай че до падежа на Лизинговата вноска с предстоящо погасяване остават по-малко от 15 (петнадесет) дни от датата на получаване от страна на Лизингополучателя на издадения за целта от Лизингодателя счетоводен документ, следните Други разходи:

8.7.1. Всички суми, дължими за имуществени санкции или други административни наказания, наложени на Лизингодателя, в качеството му на собственик на Лизинговия актив, във връзка с управлението или ползването на Лизинговия актив от Лизингополучателя;

8.7.2. Пълният размер на заплатените от Лизингодателя данъци и/или такси, в случай че съгласно действащото законодателство при придобиването и ползването на Лизинговия актив Лизингодателят дължи данъци и/или такси, които не са включени в Общата сума, дължима от Лизингополучателя съгласно Договора, и в дължимите от Лизингополучателя Други разходи по т. 8.6. от настоящите Общи условия;

8.7.3. Застрахователните премии по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и по застраховка „Автокаско“ (когато е приложимо и когато са заплатени от Лизингодателя), както и всякакви Други разходи в тази връзка, в това число разходи за дозастраховане, огледи и за монтаж, профилактика или абонаментни такси за технически средства за защита и проследяване, ако такива се изискват от застрахователя;

8.7.4. Всички разходи за допълнителни услуги, посочени в Договора и настоящите Общи условия;

8.7.5. Разходите, направени от Лизингодателя във връзка с ползване, запазване или възстановяване на държането на Лизинговия актив, включително всички разходи във връзка със съхранението на Лизинговия актив на паркинг и връщането му на Лизингополучателя или разходите, свързани с воденето на спорове с трети лица относно държането или собствеността върху Лизинговия актив;

8.7.6. Разходи по т. 8.17 и др. от настоящите Общи условия.

8.8. Лизингополучателят се задължава да възстанови на Лизингодателя всички разходи, направени от последния във връзка със започване, участие, водене или приключване на всякакъв вид съдебно производство пред съответните съдилища, в т.ч. искове за допускане на обезпечителни мерки, както и с всякакви производства пред прокуратурата, органите на МВР; съдии по вписвания; съдебни изпълнители било между

Лизингодателя и Лизингополучателя, било между Лизингодателя и трето лице по повод Лизинговия актив; вкл. разноски за процесуално представителство, освен в случаите, в които претенцията е на Лизингодателя срещу Лизингополучателя и същата е отхвърлена изцяло по надлежния ред. Размерът на разходите, направени от Лизингодателя, се установява със съответните разходо-оправдателни документи и изпълнителни титули, удостоверяващи присъждането им от съответния съдебен орган (когато е приложимо), съответно плащането им.

8.9. Лизингополучателят се задължава да съхранява всички документи и заключващи устройства, свързани с използването на Лизинговия актив, които се намират у него.

8.10. Лизингополучателят е длъжен да информира незабавно Лизингодателя в срок от 1 (един) ден за всяко застрашаващо или увреждащо правата на Лизингодателя правно или фактическо действие на трето лице по отношение на Лизинговия актив или части от него, и да предприеме за своя сметка всички необходими или препоръчителни действия за предпазване от увреждане или отнемане на Лизинговия актив. Лизингополучателят е длъжен да уведоми и да съдейства на компетентните органи, както и да изиска съставяне на предвидените в закона документи за установяване на събитието.

8.11. Лизингополучателят има право при поискване да получи извлечение под формата на Погасителен план за извършените и предстоящите плащания.

8.12. Лизинговият актив може да се ползва в България и в държавите, за които Лизингодателят е издал на Лизингополучателя изрично пълномощно по реда на настоящите Общи условия, както и във всяка друга държава и от всяко друго лице, за които Лизингодателят е предоставил предварителното си писмено съгласие на Лизингополучателя и му е издал допълнително пълномощно за целта.

8.13. Лизингополучателят е длъжен да паркира Лизинговия актив с включено защитно устройство и да не допуска регистрационният талон, принадлежащите заключващи устройства, имобилайзери и ключове или дистанционни за защитните устройства да остават в Лизинговия актив.

8.14. В случай на откраднато, загубено или повредено заключващо устройство и/или документ за автомобила, Лизингодателят се снабдява с дубликат/ извършва подмяна/прекодиране в специализиран сервиз и се задължава да предостави незабавно документи на застрахователя при наличие на застраховка Автокаско. Лизингополучателят се задължава да предостави на Лизингодателя новото заключващо устройство или да възстанови на Лизингодателя извършените разходи в тази връзка, в срока по т. 8.7.

8.15. Лизингополучателят няма право да предоставя Лизинговия актив на трети лица като обезпечение под формата на особен или реален залог, както и да се разпорежда с Лизинговия актив или с части от него в полза на трети лица, в това число да го продава,

заменя, дарява, и др.

8.16. Лизингополучателят се задължава да осигурява достъп до Лизинговия актив, принадлежностите и документите, свързани с екплоатацията му, в 3 (три)-дневен срок от направено искане от страна на Лизингодателя.

8.17. По искане на Лизингодателя Лизингополучателят е длъжен да даде съгласие за вписването на Договора в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ), както и за всички допълнителни вписвания и заличавания, ако такива се наложат, както и да заплаща съответните такси и разноски в тази връзка.

8.18. Лизингополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договорa след подаване на искане до Лизингодателя на хартиен или друг траен носител, до който Лизингодателят има достъп, като Лизингодателят не може да откаже да приеме предсрочното погасяване по Договора за обратен лизинг.

8.19. В случай че Лизингодателят упражни правото си по т. 14.2., т. 14.3. (с изключение на т. 14.3.2.) и т. 14.4. от Общите условия, или Срокът на лизинга е изтекъл, но задълженията по него не са заплатени до 15 (петнадесет) дни след това, Лизингополучателят се задължава да върне на Лизингодателя Лизинговия актив, заедно с всичките му принадлежности и

придружаващи го документи, на адреса, на който е получил същия съгласно Приемо-предавателния протокол към Договора, за своя сметка, при получаване на уведомлението на Лизингодателя за връщането. В случай че Лизингополучателят изпълни задълженията си към Лизингодателя или сключи споразумение с последния в предоставения му срок по т. 14.2., съответно по т. 14.4., от Общите условия, Лизингодателят се задължава да върне Лизинговия актив на Лизингополучателя в срок от 3 (три) работни дни от настъпване на съответното обстоятелство по-горе. Връщането на Лизинговия актив от Лизингополучателя на Лизингодателя и обратно във всички посочени в настоящата точка случаи се удостоверява с Приемо-предавателен протокол.

8.20. Лизингополучателят остава задължен и следва да възстанови на Лизингодателя всички разходи, такси, данъци, налози, парични глоби и други разходи във връзка с Лизинговия актив, възникнали преди прехвърляне собствеността /връщането на Лизинговия актив, вкл. и ако тези разходи са установени от Лизингодателя след като е прехвърлил собствеността на Лизинговия актив на Лизингополучателя или на посочено от него лице.
 

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

9.1. Лизингодателят се задължава да предостави на Лизингополучателя Лизинговия актив по начина и според условията на Договорa и тези Общи условия.

9.2. Лизингодателят се задължава да осигури на Лизингополучателя необезпокояваното използване на Лизинговия актив за Срока на лизинга.

9.3. Лизингодателят се задължава да предостави нотариално заверено пълномощно за ползване на Лизинговия актив от Лизингополучателя на територията на Република България, държавите-членки на Европейския съюз, Република Сърбия и Република Северна Македония за Срока на лизинга. При отправено искане от страна на Лизингополучателя, включително, но не само в случай на кражба или загуба на издаденото пълномощно, необходимост от упълномощаване за ползване на Лизинговия актив в държави извън посочените в предходното изречение или от упълномощаване на лица, различни от Лизингополучателя, в случай че Лизингодателят е предоставил изискуемото предварително писмено съгласие по реда на настоящите Общи условия, Лизингодателят издава допълнително пълномощно на Лизингополучателя след заплащане на дължимата такса и разноските за нотариална заверка.

9.4. Лизингодателят се задължава, при изпълнение на всички договорни задължения на Лизингополучателя, да прехвърли на Лизингополучателя правото на собственост върху Лизинговия актив по реда на раздел 13 от тези Общи условия.

9.5. Лизингодателят се задължава при изпълнение на всички договорни задължения на Лизингополучателя да даде незабавно съгласие за заличаване на вписването на Договора в ЦРОЗ, когато Договорът е бил вписан.

9.6. Лизингодателят има право да извършва огледи на Лизинговия актив по всяко време на Срока на лизинга. Лизингополучателят се задължава да осигурява достъп до Лизинговия актив и документите, свързани с екплоатацията му, в 3 (три)-дневен срок от направено искане от страна на Лизингодателя.

9.7. Лизингодателят има право да задържи един комплект заключващи устройства от Лизинговия актив.

9.8. Лизингодателят има право да повиши размера на дължимата Лихва върху неплатения до момента размер на Главницата в случай на инфлация по-голяма от 2 % (две на сто) на месечна база или 24 % (двадесет и четири на сто) на годишна база, по данни и индекс на инфлацията, определени от Националния статистически институт. Лизингодателят преизчислява Общия размер на оставащите Лизингови вноски за Срока на лизинга с индекса на инфлацията за приложимия период и уведомява Лизингополучателя в срок от 7 (седем) дни от датата на вземане на решение за увеличаване на размера на дължимата Лихва, като предварително изпраща Погасителен план в съответствие с промяната, който става неразделна част от Договора. Уведомяването може да бъде извършено по телефон, чрез SMS или на Електронна поща, посочена от

Лизингополучателя в Договора. Увеличеният размер на Лихвата се прилага от датата, следваща датата на уведомяването.
 

10. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

10.1. Лизингодателят сключва за сметка на Лизингополучателя договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за Лизинговия актив за целия Срок на лизинга, за застрахователната стойност и застрахователните събития, определени от Лизингодателя и приети от съответната застрахователна компания. Застрахователните премии, както и всякакви Други разходи в тази връзка, различни от застрахователните премии, са за сметка на Лизингополучателя и се заплащат по реда на т. 8.7.3. от настоящите Общи условия.

10.2.Ако при сключване на договора или в последващ момент от действието му Лизингодателят и Лизингополучателят са уговорили Лизинговият актив да бъде застрахован по застраховка „Автокаско“, Лизингодателят застрахова Лизинговия актив при избран от Лизингодателя застраховател в своя полза и за сметка на Лизингополучателя. Ако условията на Застрахователя изискват монтиране на допълнително защитно устройство на Лизинговия актив, разноските за монтажа и поддръжката му (ако има такива) се заплащат от Лизингополучателя. В случай че допълнителното защитно устройство на Лизинговия актив е монтирано за сметка на Застрахователя и застрахователния договор по отношение на Лизинговия актив бъде прекратен по вина на Лизингополучателя преди изтичането му, Лизингополучателят е длъжен да заплати на Лизингодателя или на Застрахователя стойността на монтираното защитно устройство или стойността на демонтирането му.

10.3. Застрахователните договори за Лизинговия актив за целия период на договора за лизинг и до прехвърляне на собствеността се сключват чрез посочен от Лизингодателя застрахователен посредник и при одобрен от него застраховател, при минимални условия на покритие определени от Лизингодателя и при текущите тарифи на посочения в договора Застраховател. Лизингополучателят има право да заявява промени в застраховките, включване на допълнителни покрития или по- високи лимити на отговорност, сключване на полици за други рискове и др. до 20 дни преди изтичане на срока на полиците, като няма право да оспорва вида, условията на застраховката и размера на застрахователната премия, определени от Лизингодателя.

10.4. Лизингополучателят няма право да сключва договори за застраховка за Лизинговия актив за Срока на лизинга без съгласие на Лизингодателя и сключването на такива не отменя задълженията му по т. 8.7.3 от тези Общи условия.

10.5. Лизингополучателят се задължава да спазва всички клаузи на сключените застрахователни договори и приложимите към тях общи условия, включително и след изтичане на Срока на лизинга или при предсрочно погасяване, но преди прехвърляне на правото на собственост върху Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя, както и всички изисквания на застрахователите.

10.6. При настъпване на застрахователно събитие, Лизингополучателят е длъжен незабавно да уведоми Лизингодателя, Застрахователя и компетентните органи и да действа съобразно указанията, изискванията и в сроковете, предвидени в застрахователния договор и действащото българско законодателство, като предприеме

всички необходими действия за защита на правата и интересите на Лизингодателя и предостави всички необходими документи и съдействие в процеса на ликвидация на щетите. Начинът, редът и сроковете за отстраняване на щетите и/или получаването на обезщетение се определят от договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или от договора за застраховка „Автокаско“, в случай че Лизингополучателят е сключил такъв.

10.7. Плащанията по частични щети се уреждат между Лизингополучателя и Застрахователя. В случай че на Лизингодателя бъде изплатено застрахователно обезщетение за частична щета по сключен застрахователен договор за Лизинговия актив, Лизингодателят приспада от размера му всички дължими от Лизингополучателя Лизингови вноски и Други разходи към съответния момент и задържа остатъка като депозит за следваща Лизингова вноска или Друг разход по Договора, дължим от Лизингополучателя. Когато такива няма, Лизингодателят възстановява остатъка на Лизингополучателя в 5 (пет) дневен срок от получаване на писмено искане от Лизингополучателя, в което се указва начина на получаване на сумата – по посочена банкова сметка или на каса на „Изипей“ АД за суми до 5000 лева.

10.8. В случай че Застрахователят откаже да изплати застрахователно обезщетение или изплати застрахователно обезщетение в непълен размер (включително, в случай на пълно погиване или кражба), всички рискове, отговорности и разходи по отстраняване на вредите в този случай и/или произтичащи от отказа на Застрахователя са за сметка на Лизингополучателя.

10.8 В случай че Застрахователят откаже да изплати застрахователно обезщетение или изплати застрахователно обезщетение в непълен размер (включително, в случай на пълно погиване или кражба), всички рискове, отговорности и разходи по отстраняване на вредите в този случай и/или произтичащи от отказа на Застрахователя са за сметка на Лизингополучателя.
 

11. ПОГИВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

11.1. В случай на пълно/частично погиване или повреда на Лизинговия актив, включително, но не само тотална щета или кражба на Лизинговия актив или отделни части от него, конфискация, задържане от компетентен орган, съдебно отстраняване или други случаи на невъзможност за ползване, трайно препятстване или загуба на ползването или разпореждането с Лизинговия актив, независимо дали са породени от виновни действия и/или бездействия на Лизингополучателя, последният не се освобождава от задължението си за заплащане на Общата сума, дължима от Лизингополучателя, и Другите разходи, невключени в същата.

11.2. В случаите по предходния член всички задължения по Договора стават незабавно предсрочни изискуеми, като размерът на задължението на Лизингополучателя се формира по следния начин: сбора от всички непогасени фактурирани задължения по Договора, непадежиралата част от общата сума, в която не се включват лихвите с ненастъпил падеж, дължимите такси и разноски за дерегистрация на лизинговия актив, дължимите застрахователни премии до края на срока на съответните застраховки (ако има неплатени такива), размера на корекцията на ДДС (ако такъв е бил заплатен

при покупката) съобразно чл. 79 от Закона за данък върху добавената стойност и всички други задължения по договора за лизинг с настъпил падеж..

11.3. В случай че за Лизинговия актив няма сключена застраховка Автокаско или по сключената такава застрахователят откаже да изплати обезщетение или изплатеното обезщетение е недостатъчно да покрие задължението по договора, изчислено съобразно чл. 11.2, то Лизингополучателят се задължава да заплати задълженията си по Договора към Лизингополучателя в срок до 30 дни от покана.

11.4. Ако по отношение на Лизинговия актив е сключена застраховка Автокаско, то Лизингополучателят продължава да изплаща лизинговите си вноски и другите разходи по Договора до окончателно решение на застрахователя При изплащане на застрахователно обезщетение Лизингодателят прихваща от него всички задължения по договора, изчислени съобразно чл. 11.2 от тези Общи условия. Ако след това прихващане е налице остатък от застрахователното обезщетение и Лизингополучателят няма други задължения към Лизингодателя (вкл. по други сключени договори), то този остатък се изплаща от Лизингодателя на Лизингополучателя до 7 дни след постъпване на писмено искане от Лизингополучателя, в което се указва начина на получаване на сумата – по посочена банкова сметка или на каса на „Изипей“ АД за суми до 5000 лева.
 

12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА. СУБЛИЗИНГ

12.1. Лизингополучателят няма право да предоставя Лизинговия актив на трети лица за възмездно или безвъзмездно ползване под формата на сублизинг, наем, заем за

послужване и други сходни правоотношения, както и да прехвърля или да възлага на трето лице свое право или задължение, произтичащо от Договора, освен с изричното писмено съгласие на Лизингодателя.

12.2. Лизингодателят може по всяко време да прехвърли вземанията си и всички свои права по Договора за обратен лизинг на трети лица, съгласно приложимото законодателство.
 

13. ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

13.1. Лизингополучателят се задължава да придобие собствеността върху Лизинговия актив при условията на т. 2.4.1. когато в срока на Договора изплати Общия размер на Лизингови вноски и всички други дължими суми в полза на Лизингодателя, а последният е длъжен да прехвърли правото на собственост върху Лизинговия актив на Лизингополучателя.

13.2. Ако Лизингополучателят желае да упражни Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност по чл. 2.4.2., той следва да уведоми Лизингодателя. След като Лизингодателят определи Остатъчната стойност съобразно настоящите Общи условия, Лизингополучателят следва да я заплати ведно с всички дължими към Лизингодателя Други разходи. В този случай са приложими разпоредбите на т. 16.1 от тези Общи условия.

13.3. В срок от 10 (десет) работни дни след заплащане на дължимите суми по Договора от страна на Лизингополучателя, Лизингополучателят се задължава да осъществи контакт с Лизингодателя във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив. Договорът в тази връзка се сключва с нотариална заверка на

подписите на Страните в срок не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни от заплащане на дължимите суми от страна на Лизингополучателя, като предаване не се извършва и Лизингополучателят няма право на възражения относно състоянието на Лизинговия актив предвид че същият е в негово владение. Ако в срока по предходното изречение собствеността не бъде прехвърлена, договорът не се прекратява, а за последващото администриране на задълженията по него Лизингополучателят дължи на Лизингодателя такса в размер на 200 (двеста) лева за всеки започнал период от 60 (шестдесет) календарни дни. Лизингополучателят се задължава да върне Лизинговия актив на Лизингодателя, което връщане се удостоверява с Приемо-предавателен протокол.
 

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Договорът се прекратява:

14.1.1. при изпълнение на всички задължения на Страните с изтичане на Срока на лизинга;

14.1.2. при предсрочно погасяване на задълженията на Лизингополучателя по Договора и упражняване на Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност;

14.1.3. по взаимно съгласие на Страните, изразено във формата, в която е сключен Договорът;

14.1.4. при упражняване на правото на отказ от страна на Лизингополучателя по реда, изрично уреден в Договора;

14.1.5. при разваляне на Договора от страна на Лизингодателя по реда на т. 14.2., т. 14.3. и т. 14.4. от Общите условия или развалянето му от Лизингополучателя в предвидените в закона случаи;

14.1.6. при конфискация на Лизинговия актив, при задържането му от органите на МВР за отговорно пазене повече от 6 месеца, в случай че идентификационният номер на рамата (шасито), поставен от производителя, липсва поради заличаване или отстраняване или е променен, както и при изземване на Лизинговия актив като веществено доказателство по законоустановения ред;

14.1.7. при погиване или кражба на Лизинговия актив след заплащане от Лизингополучателя на всички задължения по Договора;

14.1.8. ако избраният от Лизингополучателя доставчик откаже или не успее да осъществи доставката на лизинговия актив или същият не може да бъде регистриран или доставеният не съответства на предварително избрания от Лизингополучателя и същият откаже да го приеме.

14.2. Лизингодателят има право да развали Договора в случай на забава в плащането на две или повече Лизингови вноски от страна на Лизингополучателя, като развалянето се извършва с уведомление, отправено до Лизингополучателя, с предоставен допълнителен срок от 15 (петнадесет) дни за заплащане на всички дължими по Договора суми към съответния момент или за постигане на споразумение с Лизингодателя в тази връзка.

14.3. Лизингодателят има право да развали Договора с уведомление, отправено до Лизингополучателя, с незабавен прекратителен ефект:

14.3.1. Когато Лизингополучателят използва Лизинговия актив по начин, различен от уговореното или поставящ в опасност

целостта му;

14.3.2. Когато Лизингополучателят не приеме Лизинговия актив и/или откаже да подпише Приемо-предавателен протокол на датата, на която Лизингодателят има готовност за предаване;

14.3.3. Когато Лизингополучателят не отстрани повредите върху Лизинговия актив в разумен срок (така че същите да не доведат до трайни вреди и/или други повреди върху Лизинговия актив) от настъпване им, и/или не представи доказателства на Лизингодателя за отстраняване им, когато не е сключена застраховка "Автокаско" и/или когато е сключена такава, но отстраняването на повредите следва да се извърши по друг ред;

14.3.4. Когато Лизингополучателят е представил неверни сведения или документи с невярно съдържание или неистински документи, които са повлияли или са от естество да повлияят на преценката на Лизингодателя при одобряване на Заявката за сключване на Договор, или бъде установена нерегламентирана интервенция върху номера на рамата (шасито) и/или двигателя на Лизинговия актив;

14.3.5. Когато Лизингополучателят не осигури достъп до Лизинговия актив, не извърши необходимите уведомления или не представи исканите от Лизингодателя документи, съгласно настоящите Общи условия или в качеството му на собственик на Лизинговия актив;

14.3.6. В случай че са налице каквито и да е пречки за надлежна регистрация/промяна и регистрацията/узаконяване или надлежното съществуване на регистрацията на Лизинговия актив, по причини, които могат да бъдат вменени във вина на Лизингополучателя;

14.3.7. В случай че след придобиване на собствеността върху Лизинговия актив от Лизингодателя, същият се окаже обременен с особен залог, запор, други тежести или права на трети лица, които могат да се противопоставят на Лизингодателя;

14.3.8. При неизпълнение от страна на Лизингополучателя на задълженията по т. 8.2., т. 8.3., т. 8.12., т. 8.15. от настоящите Общи условия.

14.4. При неизпълнение на друго задължение по Договора от страна на Лизингополучателя, извън случаите по т. 14.2. и т. 14.3. от настоящите Общи условия, Лизингодателят може да развали Договора с уведомление, отправено до Лизингополучателя с предоставен подходящ срок за изпълнение на съответното задължение.

14.5. Лизингополучателят няма право да прекратява Договора едностранно, освен в предвидените в закона случаи. Обстоятелството, че Лизингополучателят е преустановил ползването на Лизинговия актив или няма възможност да го ползва по каквато и да било причина не прекратява действието на Договора и не освобождава Лизингополучателя от задълженията му.

14.6. В случай на прекратяване/разваляне на Договора по каквато и да е причина, Лизингодателят задържа всички платени от Лизингополучателя до датата на прекратяването/развалянето Лизингови вноски, Други разходи и каквито и да било други суми. Ако същите не са платени изцяло от Лизингополучателя, той дължи плащането им.

14.7. При разваляне на Договора от страна на Лизингодателя по реда на т. 14.2., т. 14.3. и 14.4. от Общите условия, когато Лизинговият

актив е напълно погинал, липсващ или сериозно увреден, както и в случаите по и 14.1.6 Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер на оставащите Лизингови вноски за Срока на лизинга, обезщетение за всички претърпени от Лизингодателя вреди, надвишаващи размера на неустойката, както заплащане на разходите по изпълнението, включително разходите по възстановяване на държането на Лизинговия актив. В останалите случай на разваляне на Договора от страна на Лизингодателя по реда на т. 14.2., т. 14.3., 14.4 и 14.11. от Общите условия, при върнат Лизинговият актив, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер на 10 % от Общата сума, дължима от Лизингополучателя, обезщетение за всички претърпени от Лизингодателя вреди, надвишаващи размера на неустойката, както заплащане на разходите по изпълнението, включително разходите по възстановяване на държането на Лизинговия актив.

14.8. Лизингополучателят не може да претендира от Лизингодателя стойността или заплащането на каквито и да е било подобрения, които първият е направил върху Лизинговия актив, включително в случаите на прекратяване на Договора по каквато и да е причина, независимо дали Лизингодателят е дал изрично писмено съгласие за извършване на подобренията, освен ако Страните не са се споразумeли за друго.

14.9. В случай на прекратяване на Договора, включително развалянето му, независимо от основанията за това, Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си по Договора, свързани с обезщетяване на Лизингодателя за претърпени от последния вреди под формата на уговорена неустойка или обезщетение за вреди в резултат на неизпълнение по Договора, независимо дали вредите са претърпени или установени преди или след прекратяването на Договора.

14.10. В случай на прекратяване на Договора, включително развалянето му, независимо от основанията за това, издадените пълномощни за ползване на Лизинговия актив се считат оттеглени.

14.11. При всеки случай на неизпълнение по настоящия договор, независимо дали Лизингодателят е предприел действия по неговото прекратяване или разваляне, същият може да изиска от Лизингополучателя да преустанови ползването на Лизинговия актив и да предаде същия за съхранение на Лизингодателя като временна мярка за защита на същия и на правата и интересите на Лизингодателя. Предаването за съхранение не освобождава Лизингополучателя от изпълнението на задълженията по Договора и тези Общи условия (включително от задължението за плащане на Лизингови вноски съгласно Погасителен план и Други разходи). Лизинговият актив се връща за ползване на Лизингополучателя, ако той изправи неизпълнението си в 15 (петнадесет)-дневен срок от предаването за съхранение и Договорът не е прекратен. В случай че Лизингополучателят не изпълни искането на Лизингодателя за предаване на Лизинговия актив и не отстрани неизпълнението си, то Лизингодателят има право да развали Договора без предизвестие.
 

15. ВРЪЩАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

15.1. Лизингополучателят връща Лизинговия актив на Лизингодателя при прекратяване на Договора /освен ако в резултат на прекратяването не го е придобил/ в сроковете и при условията на настоящите Общи условия.

15.2. При връщането на Лизинговия актив, се съставя Приемо-предавателен протокол, отразяващ актуалното състояние на Лизинговия актив. Лизингополучателят

трябва да върне Лизинговия актив в добро състояние, с изключение на нормалното изхабяване. Лизингодателят има правото да възложи на трето лице (извършващо дейност по доставка и продажба на резервни части и консумативи за автомобили и/или извършващо автосервизна дейност) да направи оценка за цената на констатираните в протокола за връщане видими липси или повреди по Лизинговия актив, която оценка обвързва Лизингополучателя.

15.3. Констатираните повреди, включително такива, които не са могли да бъдат установени при обикновения оглед при предаването, се отстраняват за сметка на Лизингополучателя по пазарни цени в срок от 5 (пет) дни от подписването на Приемо-предавателния протокол по т. 15.2. или изпращането на известие до Лизингополучателя, в случай че вредите са открити по-късно.

15.4. В случай че Лизинговият актив не бъде върнат на Лизингодателя в сроковете и при условията на настоящите Общи условия, Лизингодателят има право да сигнализира органите на МВР и прокуратурата с цел обявяване на Лизинговия актив за издирване и да предприеме всички законоустановени действия по възстановяване на държането на Лизинговия актив, включително посредством принудително изпълнение.
 

16. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

16.1. В случай че Лизингополучателят не се яви да приеме Лизинговия актив, съответно не подпише Приемо-предавателен протокол за приемането му на посочената от Лизингодателя дата, не осъществи контакт с Лизингодателя във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив или не се яви за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив на уговорената дата

по т. 13.3. от настоящите Общи условия и при упражняване на право на отказ от договора, по причини, които могат да му се вменят във вина, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер на 0,3 % на ден за всеки ден забава върху общия размер на лизинговите вноски, но не повече от 3,3 % от стойността им.

16.2. В случай на забава в изпълнението на задължението за връщане на Лизинговия актив в уговорения срок, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер на 0,3 % на ден за всеки ден забава от общия размер на лизинговите вноски, но не повече от 3,3 % от общата сума, както и обезщетение за ползване на Лизинговия актив без основание в размер на Лизинговата вноска за всеки започнат месец, считано от датата, на която Лизингополучателят е следвало да върне Лизинговия актив, до датата на фактическото му връщане. В случай че Лизингополучателят не е ползвал Лизинговия актив цял месец, обезщетението се изчислява на база на всеки ден ползване за срока от който Лизингополучателят е следвало да върне Лизинговия актив до датата на фактическото му връщане.

16.3. При разваляне на договора за лизинг по реда на т. 14.2, 14.3 или 14.4, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер на 10% от общия размер на лизинговите вноски, а в случай че лизинговата вещ не е върната на Лизингодателя или същата е сериозно увредена – пълния размер на всички незаплатени лизинови вноски по погасителния план за целия срок на договора.

16.4. За извършване на услуги по първоначална или последваща регистрация на Лизинговия актив, както и при регистрация с нов регистрационен номер при загуба или кражба на табела/и с регистрационен номер, Лизингополучателят дължи такса в размер на 240 лева; ако първоначалната регистрация е в същата област, в която е текущата регистрация на лизинговия актив таксата е 145 лева.

16.5. За снабдяване с дубликат на заключващи устройства или за подмяна на загубено/откраднато/увредено заключващо устройство или регистрационен талон /без смяна на номер/, Лизингополучателят дължи такса в размер на 145 лева, като в таксата не се включва стойността на изработка на дубликатите и рекодиране, които се заплаща отделно съгласно фактура от изпълнителя.

16.6. За извършване на услуга по отключване на заключен автомобил със задържан комплект ключове Лизингополучателят дължи такса в размер на 50 лева, като услугата се предоставя само за съответния областен град по регистрация на лизинговия актив.

16.7. За издаване на пълномощно за управление, за удостоверения, потвърждение на салда и други писмени документи Лизингополучателят дължи такса в размер на 30 лева, както и съответните разноски за нотариални заверки, ако такива се изискват. За първото пълномощно по договора не се дължи такса.

16.8. За прехвърляне на собственост по изплатен договор на трето лице се дължи такса в размер на 130 лева.

16.9. При сключване на споразумение за изкупуване на права по Договор за лизинг  с цел предоставяне на ново финансиране Лизингополучателят дължи такса в размер на 1,5 % от общо дължимата сума по Договора за лизинг, но не по-малко от 200 лева.

16.10. За таксите и данъците, свързани с придобиване и прехвърляне на собственост, регистрация, промени и заличаване в ЦРОЗ

на договора за лизинг, нотариалните такси за заверка на договори за лизинг, за прехвърляне на собственост, пълномощни и други документи във връзка с лизинговия актив се прилагат текущо приложимия размер съгласно наредба на съответната община, ЦРОЗ или нотариалната тарифа.

16.11. Ако Лизингополучателят декларира неверни обстоятелства или не осигури необходимите документи за промяна на регистрацията на Лизинговия актив и Лизингополучателят упражни правото си на разваляне на договора, Лизингополучателят дължи обезщетение в размер на 20% от Цената на лизинговия актив.

16.12. При разваляне на договора на основание чл. 14.3.2 Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер на 30 % от цената на лизинговия актив.
 

17. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Всички уведомления и изявления по сключения Договор трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако са изпратени на посочените в Договора адреси на Електронна поща или чрез лично доставяне или чрез изпращане с лицензиран пощенски оператор достигнат до посочените от Страните в Договора адреси за контакт. Фактури, Погасителни планове, фишове и всякакви други уведомления и документи във връзка с Договора, се изпращат на посочената от Лизингополучателя Електронна поща, без да е необходимо да бъдат връчени по друг начин, като това е достатъчно доказателство за тяхното получаване. В случай че Лизингополучателят промени адреса си или друг свой контакт, той е длъжен да уведоми писмено Лизингодателя, като посочи новия си адрес или контакт, а до получаването на такова уведомление всички съобщения, достигнали до стария адрес или друг контакт, ще се считат за редовно получени.

17.2. При въвеждане на еврото като национална валута в Република България, която заменя българския лев, считано от деня на влизането в сила на тази промяна, остатъкът от задълженията на Лизингополучателя се превалутират и заплащат в евро, съгласно приложимото българско законодателство. Приложимите съгласно настоящите Общи условия индекси, обвързани с лева /като законна лихва, инфлация на НСИ и др./, ако престанат да съществуват, се заместват със съответните индекси, приложими за еврото, респ. за страните в Еврозоната.

17.3. Лизингополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за лизинг и да сезира органите за алтернативно решаване на потребителски спорове като Платформата ОРС: https://ec.europa.eu/odr или помирителните комисии, предвидени съответно в чл. 181а – 181ц и чл.182 - 185 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.

17.4. Лизингополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за лизинг и до общия контролен орган по спазване изискванията на Закона за потребителския кредит - Комисията за защита на потребителите – Централно управление, на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5 или на https://kzp.bg/, а относно законосъобразността на обработването на лични данни – до специализирания орган Комисия за защита на личните данни, на адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2 или на https://www.cpdp.bg/.