Общи условия към договори за обратен лизинг с физически лица

приети на 17.06.2021 г. с решение на Съвета на директорите на КРЕДИСИМО СУПЕР АД

 

 

 

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

  Навсякъде в тези Общи условия към договори за обратен лизинг (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), а също и в Договорите за обратен лизинг, сключени по реда на тези Общи условия, изброените по-долу термини и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено в Договора за обратен лизинг или допълнителни споразумения към него:
  1. Договор за обратен лизинг/Договор - договор за обратен лизинг със задължително придобиване на собствеността върху Лизинговия актив по смисъла на чл. 342-347 във вр. с чл. 1, ал. 1, т. 15 от Търговския закон, сключен между Лизингодателя или негов клон на територията на Република България и Лизингополучателя. Договорът за обратен лизинг включва индивидуалните условия, договорени между Страните, настоящите Общи условия, Погасителния план и приложенията към тях;
  2. Лизингодател - Maxo (Максо) и www.maxo.bg е търговска марка на КРЕДИСИМО СУПЕР АД, дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146А, Бизнес център „България“, телефон за контакт: 0700 20 501, страна по Договора с Лизингополучателя. Лизингодателят е финансова институция, вписана в Регистъра по чл. 3a от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка („БНБ“), съгласно Удостоверение № BGR00385;
  3. Лизингополучател – дееспособен гражданин на Република България, желаещ да сключи или сключил Договор за обратен лизинг с Лизингодателя;
  4. Страни - Лизингодателят и Лизингополучател по Договор за обратен лизинг;
  5. Лизингов актив - леки и товарни моторни превозни средства с максимално допустима маса до 3500 килограма, ползването върху които е предоставено от Лизингодателя на Лизингополучателя по силата на Договор за обратен лизинг;
  6. Обща сума, дължима от Лизингополучателя - ще означава общата сума дължима от Лизингополучателя по Договора по смисъла на §1, т. 2 от ЗПК;
  7. Срок на лизинга - срокът, за който се сключва Договорът или съответният брой месеци, посочени в Погасителния план;
  8. Гратисен период - период след сключването на Договора, посочен в Погасителния план, през който се дължат Лизингови вноски, състоящи се само от Лихва. Лизингополучателят има право да заяви дали желае или не желае използването на Гратисен период при подаване на Заявка за сключване на Договора;
  9. Заявка за сключване на Договор/Заявка - поместена на Интернет страницата стандартизирана електронна форма за кандидатстване за сключване на Договор за обратен лизинг, съдържаща в т.ч. лични данни на Лизингополучателя, данни за моторното превозно средство, бъдещ предмет на Договора за обратен лизинг, Срок на лизинга и други условия, необходими на Лизингодателя за оценка на бъдещия Лизингов актив и кредитоспособността на Лизингополучателя, която се попълва лично от Лизингополучателя или от служител на Лизингодателя, действащ по нареждане и от името на Лизингополучателя;
  10. СЕФ - Стандартен европейски формуляр, чрез който Лизингодателят предоставя на Лизингополучателя цялата необходима преддоговорна информация за Договора, във формата, предвидена в ЗПК;
  11. Лизингови вноски - парични вноски, състоящи се от Главница и Лихва, или само от Лихва (в случаите на Гратисен период), дължими от Лизингополучателя, изчислени като размер и с падеж, съгласно уговореното в Погасителния план;
  12. Погасителен план - приложение към Договора за обратен лизинг, неразделна част от него, в което са определени размерът и падежите на отделните Лизингови вноски, дължими от Лизингополучателя. Ако в Договора не е уговорено друго, погасяването на Лизинговите вноски се извършва по следния метод, а именно:
   1. Анюитетен метод - равни месечни Лизингови вноски за целия Срок на лизинга, състоящи се от Главница и Лихва;
  13. Право на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност/Правото - право в полза на Лизингополучателя, по силата на което той може да придобие собствеността върху Лизинговия актив по неговата Остатъчна стойност;
  14. Остатъчна стойност - сума, дължима от Лизингополучателя, в случай че той желае да упражни Правото си на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност, чийто размер е равен на стойността на всички непогасени Лизингови вноски до момента на упражняване на Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност и Главница до края на действието на Договора, ведно с всички дължими към Лизингодателя такси, разноски и други подобни разходи;
  15. Общ размер на Лизинговите вноски - сумата, включваща Главница, ведно с дължимите Лихви, която Лизингополучателят следва да заплати на Лизингодателя срещу правото да използва Лизинговия актив за Срока на лизинга. Общият размер на Лизинговите вноски се определя от Страните в уговорения между тях Погасителен план;
  16. Приемо-предавателен протокол - писмен документ, подписан от Страните, който удостоверява, че Лизинговият актив е предаден от Лизингодателя на Лизингополучателя или обратното, съгласно уговореното в Договора и настоящите Общи условия;
  17. ГПР - ще означава Годишен процент на разходите съгласно ЗПК;
  18. Общ разход по лизинга - ще означава общият разход по Договора за Лизингополучателя по смисъла на §1, т. 1 от ЗПК;
  19. Други разходи - разходите, включени в Общия разход по лизинга, и всякакви други разходи, дължими от Лизингополучателя по реда на тези Общи условия, Договора и приложенията към тях;
  20. Интернет страница/Сайт - официалната интернет страницата на Лизингодателя, намираща се на адрес: www.maxo.bg;
  21. Електронна поща - имейл адрес на Лизингополучателя, посочен в Заявката;
  22. Тарифа - тарифа на Лизингодателя, предоставена на Лизингополучателя при сключване на Договора, в която се определя размерът на таксите, неустойките и обезщетенията, дължими от Лизингополучателя във връзка Договора. С подписването на настоящите Общи условия, Лизингополучателят декларира, че е запознат с Тарифата и е съгласен по отношение на него да бъдат прилагани съдържащите се в същата размери на такси, неустойки и обезщетения;
  23. ЗПК - Закон за потребителския кредит;
  24. Главница - сумата на финансирането по Договора, представляваща част от Лизинговите вноски;
  25. Лихва - уговорената между Лизингодателя и Лизингополучателя възнаградителна лихва, дължима за Срока на лизинга.

   

 2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

   

  1. Настоящите Общи условия уреждат сключването, изпълнението, неизпълнението и прекратяването на Договора за обратен лизинг, както и правата и задълженията на Страните по същия. Общите условия представляват неразделна част от Договора и се приемат и подписват на всяка страница от Лизингополучателя при сключването му.
  2. Със сключването на Договора за обратен лизинг Лизингодателят предоставя за ползване на Лизингополучателя Лизинговия актив, придобит от Лизингодателя чрез договор за покупко-продажба, срещу Лизинговите вноски, уговорени в Договора, а Лизингополучателят се задължава да приеме Лизинговия актив, да заплаща Лизинговите вноски и Другите разходи, и да придобие правото на собственост върху Лизинговия актив след заплащането им.
  3. Рисковете във връзка с невъзможността за ползване и ограниченията в ползването, както и с погиването и повреждането на Лизинговия актив, се носят изцяло от Лизингополучателя, считано от предаването на Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя по реда на т. 5.2. от настоящите Общи условия.
  4. Лизингодателят е единствен собственик на Лизинговия актив за целия Срок на лизинга. Правото на собственост върху Лизинговия актив се прехвърля на Лизингополучателя в следните случаи:
   1. След изтичането на Срока на лизинга и заплащането на Общия размер на Лизинговите вноски, дължим от Лизингополучателя, и Другите разходи, които не са включени в същата;
   2. С упражняване на Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност от страна на Лизингополучателя.

   

 3. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

   

  1. Лизингополучателят може да подаде Заявка за сключване на Договор по един от начините, посочени в т. 3.2. и т. 3.3. от тези Общи условия. Преди въвеждане на лични данни в Заявката Лизингополучателят следва да удостовери, че е уведомен и дава своето съгласие относно обработването, включително съхранението, на личните си данни, чрез отбелязване в съответните чекбокси на Сайта или пред служител на Лизингодателя, в случаите, когато кандидатства по телефон, съобразно неговото решение, а именно: (i) „Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на сключване и изпълнение на договор за обратен лизинг и че съм съгласен/а личните ми данни да бъдат обработвани, включително съхранявани, от Лизингодателя, за посочените в същата цели“; и (ii) „Декларирам, че съм прочел/а и съм запознат/а с информацията в декларация за обработване и съхранение на лични данни за целите на директния маркетинг и че съм съгласен/а личните ми данни да бъдат обработвани, включително съхранявани, от Лизингодателя, за посочените в същата цели“. Целият текст срещу всеки от чекбоксите на Сайта представлява активен хиперлинк към съответната декларация за обработване на лични данни от Лизингодателя. В случаите на кандидатстване по телефон, съответният служител на Лизингодателя предоставя информацията за всяка една от декларациите и отбелязва съгласието/та, дадено/и от Лизингополучателя. В случай че Лизингополучателят не е дал съгласието си за обработване, включително съхранение, на личните му данни за целите на сключване и изпълнение на Договора за обратен лизинг по т. (i), по начина, описан по-горе, технически ще бъде недостъпно да продължи напред при попълване и подаване на Заявката за сключване на Договор и Лизингодателят няма да получи неговите лични данни.
  2. Попълване на Заявка за сключване на Договор на Интернет страницата, като с натискане на бутона „Заяви“ на указаното за това място на Интернет страницата Лизингополучателят изпраща попълнената от него Заявка за сключване на Договор към Лизингодателя;
  3. Обаждане на телефонен номер, обявен на Интернет страницата, и попълване на Заявка за сключване на Договор от страна на служител на Лизингодателя, по нареждане и от името на Лизингополучателя. Съответните данни се съобщават от Лизингополучателя на служител на Лизингодателя, който ги попълва в Заявката при условията на т. 3.1 по-горе. При попълване на данни на Лизингополучателя от служител на Лизингодателя, Лизингополучателят е длъжен да провери попълнените в Заявката за сключване на Договор данни и да потвърди верността и пълнотата им, както и подаването на Заявката с така попълнените в нея данни. В допълнение към предвиденото в предходното изречение, съответният служител на Лизингодателя предоставя задължителната по закон информация на Лизингополучателя, като го уведомява, че при поискване, може да му бъде предоставена допълнителна информация, както и за естеството на тази информация.
  4. При подаване на Заявка за сключване на Договор, Лизингополучателят следва да избере дали желае да ползва Гратисен период.
  5. При подаване на Заявка за сключване на Договор, Лизингополучателят е длъжен да попълни/заяви/потвърди пълни и верни данни. При каквито и да е било грешки при попълване/заявяване/потвърждаване на данни, възникнали по вина на Лизингополучателя, Лизингодателят не носи отговорност и всички последици от такива грешки са за сметка на Лизингополучателя. При промяна на предоставените данни след подаването на Заявка за сключване на Договор, Лизингополучателят уведомява Лизингодателя в рамките на 3 (три) работни дни от настъпването на промяната.
  6. Подаването на Заявка за сключване на Договор не обвързва Лизингодателя и не го задължава да сключи Договор за обратен лизинг. В случай че Лизингодателят откаже да сключи Договор за обратен лизинг, той не е длъжен да обосновава отказа си. Когато въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на физически лица, Лизингодателят откаже да сключи Договор за обратен лизинг, той е длъжен да уведоми безвъзмездно Лизингополучателя за резултата от извършената проверка и за консултираната база данни.

   

 4. ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

   

  1. С приемането на настоящите Общи условия Лизингополучателят декларира, че преди сключване на Договора е получил, съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от Лизингодателя условия на Договора, цялата необходима информация от Лизингодателя за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на Договора, под формата на СЕФ.
  2. С приемането на Общите условия Лизингополучателят декларира, че е наясно относно същността и характера на сключения от него Договор за обратен лизинг, представляващ абсолютна търговска сделка съгласно чл. 1, ал. 1, т. 15 от Търговския закон, която се подчинява на правилата на чл. 342-347 от Търговския закон.
  3. След получаване на Заявка за сключване на Договор по реда на раздел 3 от тези Общи условия Лизингодателят извършва оценка на кредитоспособността на Лизингополучателя въз основа на предоставената от него информация и данните, достъпни в публичните регистри или получени от трети лица по надлежния ред (данни от Централния кредитен регистър при Българската народна банка, Имотния регистър и Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт, Централния регистър на длъжниците към Камарата на частните съдебни изпълнители, държавните и общински регистри и др.). Оценката по предходното изречение се извършва от Лизингодателя единствено или преимуществено въз основа на автоматизирано обработване на личните данни на Лизингополучателя, включително профилиране.
  4. С приемането на настоящите Общи условия Лизингополучателят декларира, че: 1) финансовото му състояние позволява своевременно да изпълни условията на Договора; 2) е осведомен и при необходимост се е консултирал със специалист за съпътстващите задължения, които могат да се отразят негативно на финансовото му състояние; 3) Лизингодателят не го е принуждавал да сключи Договор за обратен лизинг и му е разяснил съпътстващите сключването на Договора задължения, като му е отговорил на всички поставени въпроси, свързани с него; 4) е предоставил на Лизингодателя цялата действителна информация за своето финансово състояние.

   

 5. СОБСТВЕНОСТ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ. ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

   

  1. Лизингодателят придобива Лизинговия актив от Лизингополучателя посредством сключване на договор за покупко-продажба в изискуемата от закона писмена форма с нотариална заверка на подписите, получава владението с Приемо-предавателен протокол и извършва промяна в регистрацията на Лизинговия актив в сектор "Пътна полиция" на съответната териториална дирекция на Министерство на вътрешните работи. 
   След промяната на собствеността и за целия срок на Договора за обратен лизинг, Лизингодателят е собственик на Лизинговия актив.След промяната на собствеността и промяната в регистрацията на Лизинговия актив Страните сключват Договор за обратен лизинг, по силата на който държането и ползването върху Лизинговия актив се предоставя на Лизингополучателя, срещу което той се задължава да заплаща Лизингови вноски, чийто общ размер е определен съгласно приетия от Страните Погасителен план и всички други дължими плащания на Лизингодателя, съгласно Договора, тези Общи условия и други приложения, неразделна част от тях.
  2. След сключването на Договора за обратен лизинг Страните подписват Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ надлежното предаване на Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя.
  3. С подписването на Приемо-предавателния протокол по т. 5.2. от тези Общи условия Лизингополучателят декларира, че е извършил оглед на Лизинговия актив преди сключването на Договора, запознат е с качествените му характеристики и се е уверил, че той отговаря на всички изисквания на Лизингополучателя и е годен за ползване съгласно уговореното предназначение.
  4. В случай на форсмажорни обстоятелства, включително, но не само, невъзможност за нотариално удостоверяване на подписите на Страните  невъзможност на нотариус и/или страна да се яви в уговорения час, пожар, наводнение, бедствия, софтуерни проблеми и други подобни, и/или невъзможност за промяна в регистрацията на Лизинговия актив в съответната териториална дирекция на Министерство на вътрешните работи, сектор „Пътна полиция“, както и други подобни обстоятелства, всяка Страна е длъжна да уведоми другата за наличието на съответните форсмажорни обстоятелства, като Страните се задължават да подновят действията по сключването на съответния договор за покупко-продажба на Лизинговия актив и/или Договора след като форсмажорните обстоятелства бъдат отстранени.
  5. Лизингодателят не носи отговорност за качествата на Лизинговия актив и не отговаря за невъзможността на Лизингополучателя да ползва Лизинговия актив вследствие на явни или скрити недостатъци без значение кога във времето те се проявяват, включително повреди от текущото използване на Лизинговия актив, изхабяване и/или при извършване на ремонти, конфискуване, задържане или противоправно отнемане от трети лица, независимо от тяхната продължителност. Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си за плащане на дължимите Лизингови вноски съгласно първоначално уговореното и не може да счита невъзможността да ползва Лизинговия актив за неизпълнение от страна на Лизингодателя.

   

 6. СРОК НА ДОГОВОРА ЗА ЛИЗИНГ

   

  1. Договорът за обратен лизинг влиза в сила в деня на сключването му (за Договори с Главница по-малка от 15 000,00 лева – в обикновена писмена форма, а за Договори с Главница не по-малка от 15 000.00 лева - в писмена форма с нотариална заверка на подписите на Страните) и се сключва за срока, посочен в него.
  2. Ако при изтичането на Срока на лизинга са налице неизпълнени задължения на Лизингополучателя, правото му да ползва Лизинговия актив се прекратява, но останалите му права и задължения съобразно Договора и Общите условия остават в сила до заплащане на всички задължения или до връщане на Лизинговия актив на Лизингодателя.  

   

 7. ПЛАЩАНИЯ

   

  1. Лизингополучателят заплаща Общия размер на лизинговите вноски, заедно с всички Други разходи, в размерите и сроковете съгласно посоченото в Общите условия, Договора, Погасителен план и други приложения, неразделна част от тях.
  2. Другите разходи се заплащат от Лизингополучателя по реда на тези Общи условия.
  3. В случай че Лизингополучателят желае да направи частично предсрочно погасяване на Главница по Лизингови вноски, чийто падеж не е настъпил съгласно Договора за обратен лизинг, следва да подаде молба до Лизингодателя на хартиен или друг траен носител, до който Лизингодателят има достъп, за частично предсрочно погасяване, а Лизингодателят ще извърши съответно намаляване на размера на Лизинговите вноски, съобразно нов Погасителен план, при запазване на Срока на лизинга. В случаите по предходното изречение Лизингодателят изпраща на Лизингополучателя нов Погасителен план на посочената от него в Договора Електрона поща.
  4. Страните се съгласяват, че в случаите, когато направеното от Лизингополучателя плащане не е достатъчно за покриване на всичките му задължения, Лизингодателят погасява задълженията в следния ред:
   1. Лихви за забава върху Другите разходи, както и върху Лизинговата вноска с най-голяма забава;
   2. Други разходи;
   3. Неустойки, обезщетения за вреди;
   4. Лихва върху Главницата с най-голяма забава;
   5. Главница с най-голяма забава.
  5. Страните се съгласяват, че в случай на повече от едно изискуемо парично задължение от страна на Лизингополучателя към Лизингодателя от един и същи ред съгласно т. 7.4.1. – 7.4.5., ще се погасява първо задължението с най-голяма забава и след това останалите изискуеми парични задължения от съответния ред.
  6. Лизингодателят издава счетоводни документи на Лизингополучателя за дължимите от последния плащания в съответствие с тези Общи условия и действащото законодателство. Лизингодателят изпраща издадените от него счетоводни документи на Електронната поща на Лизингополучателя. Ако Лизингополучателят желае да получава счетоводни документи на хартиен носител, той следва да уведоми Лизингодателя при сключването на Договора. Лизингополучателят е длъжен да информира Лизингодателя, ако не получи счетоводен документ за съответното дължимо плащане до настъпването на падежа му. Неполучаването на счетоводен документ не освобождава Лизингополучателя от задължението му за заплащане на съответното дължимо плащане на падежа, посочен в Погасителния план, Договора, Общите условия или което и да било приложение към тях.
  7. В случай че извършеното от Лизингополучателя плащане надхвърля по размер дължимите плащания по посочения в основанието за плащане Договор, Лизингодателят има право да задържи остатъка като депозит за следваща Лизингова вноска или Друг разход по Договора, дължим от Лизингополучателя. Когато такива няма, Лизингодателят възстановява остатъка на Лизингополучателя в 5 (пет)-дневен срок от поискването му от Лизингополучателя, по указан от последния начин.
  8. Лизингополучателят извършва плащанията по Договора в български лева (BGN). Всички дължими суми по Договора и Погасителния план към него са посочени в български лева (BGN). В случай че Лизингополучателят извърши дължими плащания във валута, различна от уговорената в Договора, Лизингодателят има правото да конвертира плащането в съответстващата валута по курса на банката, обслужваща сметката му към деня на плащането, като приспадне от размера му всички банкови такси и комисиони във връзка с превалутирането.
  9. Дължимият при доставката на Лизинговия актив ДДС (когато такъв се начислява) се заплаща от Лизингополучателя според уговореното в Договора.
  10. Всички суми, дължими от Лизингополучателя на Лизингодателя по Договора, се заплащат по един от начините за плащане, посочени на Сайта към датата на плащането или в Договора. Всички разходи за преводи на дължими суми по банков път или по друг избран от Лизингополучателя начин са за сметка на Лизингополучателя. Плащането се счита извършено от датата на заверяване на сметката на Лизингодателя.

   

 8. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

   

  1. Лизингополучателят се задължава да заплаща дължимите по Общите условия, Договора, Погасителния план и други приложения, неразделна част от тях, суми в съответствие с посочените в същите размери и срокове.
  2. Лизингополучателят се задължава да си служи с Лизинговия актив с грижата на добър стопанин и да го използва според неговото функционално предназначение и съгласно техническите му характеристики и изисквания, зададени от производителя. Без изричното писмено съгласие на Лизингодателя Лизингополучателят няма правото да извършва изменения в конструкцията на Лизинговия актив, както и съществени изменения на Лизинговия актив спрямо предвиденото в техническата документация на производителя му, които могат да се отразят на неговата стойност или качествени характеристики, както и да извършва подмяна на части, възли и детайли на Лизинговия актив или извършва ремонт, които водят до намаляване на неговата пазарна стойност.
  3. Лизингополучателят се задължава да поддържа Лизинговия актив в добро техническо и експлоатационно състояние, като използва за тази цел услуги единствено на оторизиран сервиз за целите на гаранционното му обслужване. Когато няма изискване за използване на оторизиран сервиз, Лизингополучателят използва компетентни и специализирани сервизи. Лизингополучателят е длъжен да спазва инструкциите на производителя за поддръжка, грижа и експлоатация. Всички разходи по експлоатацията, поддръжката и ремонта на Лизинговия актив са за сметка на Лизингополучателя, включително разходи за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на Лизинговия актив. Лизингодателят не носи отговорност за вреди, причинени на трети лица в резултат на нарушаване на това задължение на Лизингополучателя, който, в случай на ангажирана отговорност на Лизингодателя, се задължава да обезщети последния съразмерно.
  4. Лизингополучателят се задължава да съдейства на Лизингодателя за извършването на съответните процедури за промяна в регистрацията, застраховане и оглед на Лизинговия актив, когато това е необходимо, освен ако за извършването на посочените процедури е упълномощен самият Лизингополучател или посочено от него лице.
  5. Лизингополучателят се задължава да предоставя на Лизингодателя всички документи от значение за сключването и изпълнението на Договора, в това число във връзка със застраховането на Лизинговия актив. Ако в индивидуалните уговорки в Договора или настоящите Общи условия не е предвиден срок за предоставянето им, същите се предоставят в срок от 2 (два) дни от поискването им, освен когато изпълнение на задължение на Лизингодателя към трети лица или държавни органи не изисква предоставянето им в по-кратък срок, който се посочва в искането.
  6. Лизингополучателят се задължава да заплати за своя сметка: (i) Другите разходи във връзка със сключването на договора за покупко-продажба, по силата на който собствеността върху Лизинговия актив се прехвърля на Лизингодателя, както и със сключването на Договора за обратен лизинг, включително, но не само такса за удостоверение за застрахователна стойност, местен данък, нотариални такси, такса за промяна в регистрацията на Лизинговия актив в съответната териториална дирекция на Министерство на вътрешните работи, сектор „Пътна полиция“ и др.; (ii) Другите разходи във връзка със сключването на договора за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя, включително, но не само такса за удостоверение за застрахователна стойност, местен данък, нотариални такси, такса за промяна в регистрацията на Лизинговия актив в съответната териториална дирекция на Министерство на вътрешните работи, сектор „Пътна полиция“ и др.; (iii) дължимите винетни такси; (iv) банковите такси и комисиони при извършване на банкови преводи, които са определени по размер съгласно тарифите на обслужващите банки, или такси на други платежни институции. Плащанията по т. (i), а и свързаните с тях плащания по т. (iv), по желание на Лизингополучателя, разходите могат да бъдат извършени от Лизингодателя за сметка на Лизингополучателя, като размерът им бъде прихванат между Страните.
  7. Лизингополучателят се задължава да възстанови на Лизингодателя: (i) в срок до падежа на Лизинговата вноска с предстоящо погасяване, в случай че до същия падеж остават не по-малко от 15 (петнадесет) дни от датата на получаване от страна на Лизингополучателя на издадения за целта от Лизингодателя счетоводен документ; или (ii) в срок до падежа на следващата Лизингова вноска, в случай че до падежа на Лизинговата вноска с предстоящо погасяване остават по-малко от 15 (петнадесет) дни от датата на получаване от страна на Лизингополучателя на издадения за целта от Лизингодателя счетоводен документ, следните Други разходи:
   1. Всички суми, дължими за имуществени санкции или други административни наказания, наложени на Лизингодателя, в качеството му на собственик на Лизинговия актив, във връзка с управлението или ползването на Лизинговия актив от Лизингополучателя;
   2. Пълният размер на заплатените от Лизингодателя данъци и/или такси, в случай че съгласно действащото законодателство при придобиването и ползването на Лизинговия актив Лизингодателят дължи данъци и/или такси, които не са включени в Общата сума, дължима от Лизингополучателя съгласно Договора, и в дължимите от Лизингополучателя Други разходи по т. 8.6. от настоящите Общи условия;
   3. Разноските, направени от Лизингодателя във връзка със застраховането и дозастраховането на Лизинговия актив;
   4. Застрахователните премии по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и по застраховка „Автокаско“ (когато е приложимо и когато са заплатени от Лизингодателя), както и всякакви Други разходи в тази връзка, различни от застрахователните премии;
   5. Всички разходи за допълнителни услуги, посочени в Тарифата;
   6. Разходите, направени от Лизингодателя във връзка със запазване или възстановяване на държането на Лизинговия актив, включително всички разходи във връзка със съхранението на Лизинговия актив на паркинг и връщането му на Лизингополучателя съгласно т. 8.18. от настоящите Общи условия, или разходите, свързани с воденето на спорове с трети лица относно държането или собствеността върху Лизинговия актив;
   7. Разходи за вписване на Договора в Централния регистър на особените залози, ако е уговорено в Договора, както и разходи за допълнителни вписвания относно индивидуализация на Лизинговия актив, подновяване и заличаване на вписването, в размер съгласно приложимата към съответния момент тарифа.
  8. Лизингополучателят се задължава да възстанови на Лизингодателя всички разходи, направени от последния във връзка със започване, участие, водене или приключване на всякакъв вид съдебно производство пред съответните съдилища, в т.ч. искове за допускане на обезпечителни мерки, както и с всякакви производства пред прокуратурата, органите на МВР; съдии по вписвания; съдебни изпълнители било между Лизингодателя и Лизингополучателя, било между Лизингодателя и трето лице по повод Лизинговия актив; вкл. разноски за процесуално представителство, освен в случаите, в които претенцията е на Лизингодателя срещу Лизингополучателя и същата е отхвърлена изцяло по надлежния ред. Размерът на разходите, направени от Лизингодателя, се установява със съответните разходо-оправдателни документи и изпълнителни титули, удостоверяващи присъждането им от съответния съдебен орган (когато е приложимо), съответно плащането им.
  9. Лизингополучателят се задължава да съхранява всички документи, свързани с използването на Лизинговия актив, които се намират у него. В случай на изгубване или погиване на такъв документ, Лизингополучателят се задължава да уведоми Лизингодателя в срок от 2 (два) дни от настъпване на съответното обстоятелство и да предприеме всички необходими действия, за да се снабди с дубликат или друг заместващ документ в най-кратките възможни законови срокове.
  10. Лизингополучателят е длъжен да информира незабавно Лизингодателя в срок от 1 (един) ден за всяко застрашаващо или увреждащо правата на Лизингодателя правно или фактическо действие на трето лице по отношение на Лизинговия актив или части от него, и да предприеме за своя сметка всички необходими или препоръчителни действия за предпазване от увреждане или отнемане на Лизинговия актив. Лизингополучателят е длъжен да уведоми и да съдейства на компетентните органи, както и да изиска съставяне на предвидените в закона документи за установяване на събитието.
  11. Лизингополучателят има право да получи, при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на Договора, извлечение под формата на Погасителен план за извършените и предстоящите плащания. Погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания и съдържа разбивка на всяка Лизингова вноска.
  12. Лизинговият актив може да се ползва в България и в държавите, за които Лизингодателят е издал на Лизингополучателя изрично пълномощно по реда на настоящите Общи условия, както и във всяка друга държава и от всяко друго лице, за които Лизингодателят е предоставил предварителното си писмено съгласие на Лизингополучателя и му е издал допълнително пълномощно за целта. Лизинговият актив се ползва само от Лизингополучателя и/или други упълномощени от Лизингодателя лица в съответствие с: а) всички инструкции и указания за експлоатация на производителя; и б) разпоредбите на законодателството, действащо на територията на държавата, в която се използва Лизинговият актив.
  13.  Лизингополучателят е длъжен да паркира Лизинговия актив с включено защитно устройство и да не допуска регистрационния талон, принадлежащите ключове, имобилайзери и ключове или дистанционни за защитните устройства да остават в Лизинговия актив.
  14. В случай на загубен или повреден ключ, Лизингодателят извършва подмяната в оторизиран, съответно компетентен и специализиран сервиз, съгласно т. 8.3., в определените от него срокове. Лизингополучателят се задължава да възстанови на Лизингодателя извършените разходи в тази връзка, съгласно уговореното в Тарифата и в срока по т. 8.7.
  15. Лизингополучателят няма право да предоставя Лизинговия актив на трети лица като обезпечение под формата на особен или реален залог, както и да се разпорежда с Лизинговия актив или с части от него в полза на трети лица, в това число да го продава, заменя, дарява, и др. Лизингополучателят няма право да предоставя Лизинговия актив на трети лица за възмездно и безвъзмездно ползване по силата на договори за наем, сублизинг, заем за послужване и др., освен с изричното писмено съгласие на Лизингодателя.
  16. Лизингополучателят е длъжен да осигури достъп на Лизингодателя по реда на т. 9.6. от тези Общи условия.
  17. По искане на Лизингодателя, Лизингополучателят е длъжен да даде съгласие за вписването на Договора за обратен лизинг в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието, както и за всички допълнителни вписвания, ако такива се наложат, както и да заплаща съответните такси и разноски в тази връзка.
  18. Лизингополучателят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора за обратен лизинг след подаване на искане до Лизингодателя на хартиен или друг траен носител, до който Лизингодателят има достъп, като Лизингодателят не може да откаже да приеме предсрочното погасяване по Договора за обратен лизинг.
  19. В случай че Лизингодателят упражни правото си по т. 14.5., т. 14.6. (с изключение на т. 14.6.2.) и т. 14.7. от Общите условия, или Срокът на лизинга е изтекъл, но задълженията по него не са заплатени до 30 (тридесет) дни след това, Лизингополучателят се задължава да върне на Лизингодателя Лизинговия актив, заедно с всичките му принадлежности и придружаващи го документи, на адреса, на който е получил същия съгласно Приемо-предавателния протокол към Договора за обратен лизинг, за своя сметка, при получаване на уведомлението на Лизингодателя за връщането. В случай че Лизингополучателят изпълни задълженията си към Лизингодателя или сключи споразумение с последния в предоставения му срок по т. 14.5., съответно по т. 14.7., от Общите условия, Лизингодателят се задължава да върне Лизинговия актив на Лизингополучателя в срок от 3 (три) работни дни от настъпване на съответното обстоятелство по-горе. Връщането на Лизинговия актив от Лизингополучателя на Лизингодателя и обратно във всички посочени в настоящата точка случаи се удостоверява с Приемо-предавателен протокол.
  20. Лизингополучателят остава задължен и следва да възстанови на Лизингодателя всички разходи, такси, данъци, налози, парични глоби и други разходи във връзка с Лизинговия актив, възникнали по време на действието на Договора, както и такива, възникнали след изтичане Срока на лизинга, но преди прехвърляне собствеността и предаване на Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя.

   

 9. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ

   

  1. Лизингодателят се задължава да предостави на Лизингополучателя Лизинговия актив по начина и според условията на Договора за обратен лизинг и тези Общи условия.
  2. Лизингодателят се задължава да осигури на Лизингополучателя необезпокояваното използване на Лизинговия актив за Срока на лизинга.
  3. Лизингодателят се задължава да предостави нотариално заверено пълномощно за ползване на Лизинговия актив от Лизингополучателя на територията на Република България, държавите-членки на Европейския съюз, Република Сърбия и Република Северна Македония за Срока на лизинга. При отправено искане от страна на Лизингополучателя, включително, но не само в случай на кражба или загуба на издаденото пълномощно, необходимост от упълномощаване за ползване на Лизинговия актив в държави извън посочените в предходното изречение или от упълномощаване на лица, различни от Лизингополучателя, в случай че Лизингодателят е предоставил изискуемото предварително писмено съгласие по реда на настоящите Общи условия, Лизингодателят издава допълнително пълномощно на Лизингополучателя. Таксата за издаване на допълнителното пълномощно е посочена в Тарифата, като Лизингополучателят се задължава да заплати същата на Лизингодателя, заедно с дължимата нотариална такса, по реда на т. 8.7.4.
  4. Лизингодателят се задължава, при изпълнение на всички договорни задължения на Лизингополучателя, да прехвърли на Лизингополучателя правото на собственост върху Лизинговия актив по реда на раздел 13 от тези Общи условия.
  5. Лизингодателят се задължава, при изпълнение на всички договорни задължения на Лизингополучателя, да даде незабавно съгласие за заличаване на вписването на Договора за обратен лизинг в Централния регистър на особените залози към Министерство на правосъдието, когато Договорът е бил вписан.
  6. Лизингодателят има право да извършва огледи на Лизинговия актив по всяко време на Срока на лизинга. Лизингополучателят се задължава да осигурява достъп до Лизинговия актив в 3 (три)-дневен срок от направено искане от страна на Лизингодателя.
  7. Лизингодателят има право да задържи един комплект ключове от Лизинговия актив.
  8. Лизингодателят има право да повиши размера на дължимата Лихва върху неплатения до момента размер на Главницата в случай на инфлация по-голяма от 2 % (две на сто) на месечна база или 24 % (двадесет и четири на сто) на годишна база, по данни и индекс на инфлацията, определени от Националния статистически институт. Лизингодателят преизчислява Общия размер на оставащите Лизингови вноски за Срока на лизинга с индекса на инфлацията за приложимия период и уведомява Лизингополучателя в срок от 7 (седем) дни от датата на вземане на решение за увеличаване на размера на дължимата Лихва, като предварително изпраща Погасителен план в съответствие с промяната, който става неразделна част от Договора. Уведомяването може да бъде извършено по телефон, чрез SMS или на Електронна поща, посочена от Лизингополучателя в Договора. Увеличеният размер на Лихвата се прилага от датата, следваща датата на уведомяването.
  9. Лизингодателят има право по всяко време да прехвърли правата си по Договора на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице съгласно Закона за особените залози, без да се изисква съгласието на Лизингополучателя за това. В този случай Лизингополучателят ще бъде уведомен за настъпилата промяна в титуляра на вземането чрез изпращане на писмено уведомление на посочения в Договора за обратен лизинг e-mail. Maxo няма задължение да уведомява Лизингополучателя за прехвърлянето, в случай че съгласно споразумение между Лизингодателя и третото лице, Максо ще продължи да администрира плащанията по Договора за обратен лизинг на Лизингополучателя.

   

 10. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

   

  1. Лизингодателят сключва договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за Лизинговия актив за целия Срок на лизинга, за застрахователната стойност и застрахователните събития, определени от Лизингополучателя и приети от съответната застрахователна компания. Застрахователните премии, както и всякакви Други разходи в тази връзка, различни от застрахователните премии, са за сметка на Лизингополучателя и се заплащат по реда на т. 8.7.3. от настоящите Общи условия. Лизингодателят ще бъде упоменат като застраховано лице.
  2. Лизингополучателят има право, след одобрение от страна на Лизингодателя, да сключи за своя сметка договор за застраховка „Автокаско“ за Лизинговия актив, за застрахователната стойност и застрахователни събития, каквито намери за добре и приети от съответната застрахователна компания. Застрахователните премии, както и всякакви разходи в тази връзка, по застрахователните договори, са за сметка на Лизингополучателя и се заплащат от него директно на застрахователя или на застрахователния брокер. Лизингодателят ще бъде упоменат като застраховано лице.
  3. Лизингополучателят няма право на сключва договори за застраховка за Лизинговия актив за Срока на лизинга без съгласие на Лизингодателя, като независимо дали такъв договор е сключен от Лизингополучателя в противоречие на уговореното, същият следва да заплати на Лизингодателя всички извършени от последния Други разходи във връзка със съответната застраховка, включително, но не само за застрахователни премии, по реда на т. 8.7.3.
  4. Лизингополучателят се задължава да изпълнява всички изисквания за влизане в сила и валидност на сключените застрахователни договори и покритието по тях съобразно изискванията на застрахователя, вкл. да заплаща евентуалните разноски в тази връзка за своя сметка, както и да възстанови на Лизингодателя всякакви разходи, които същият е извършил във връзка със застрахователните договори, по реда на т. 8.7.3. от настоящите Общи условия.
  5. Лизингополучателят се задължава да спазва всички клаузи на сключените застрахователни договори и приложимите към тях общи условия, включително след изтичане на Срока на лизинга или при предсрочно погасяване, но преди прехвърляне на правото на собственост върху Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя, както и всички изисквания на застрахователите.
  6. При настъпване на застрахователно събитие, Лизингополучателят е длъжен незабавно да уведоми Лизингодателя, застрахователя и компетентните органи и да действа съобразно указанията, изискванията и в сроковете, предвидени в застрахователния договор и действащото българско законодателство, като предприеме всички необходими действия за защита на правата и интересите на Лизингодателя и предостави всички необходими документи и съдействие в процеса на ликвидация на щетите. Начинът, редът и сроковете за отстраняване на щетите и/или получаването на обезщетение се определят от договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или от договора за застраховка „Автокаско“, в случай че Лизингополучателят е сключил такъв.  
  7. Плащанията по частични щети се уреждат между Лизингополучателя и застрахователя. В случай, че на Лизингодателя бъде изплатено застрахователно обезщетение за частична щета по сключен застрахователен договор за Лизинговия актив, Лизингодателят приспада от размера му всички дължими от Лизингополучателя Лизингови вноски и Други разходи към съответния момент и задържа остатъка като депозит за следваща Лизингова вноска или Друг разход по Договора, дължим от Лизингополучателя. Когато такива няма, Лизингодателят възстановява остатъка на Лизингополучателя в 5 (пет) дневен срок от получаване на писмено искане от Лизингополучателя, в което се посочва начина на получаване на сумата – по банкова сметка или на каса на „Изипей“ АД за суми в брой до 5000 лева. В случай на получаване на сумата по банкова сметка, Лизингополучателят е длъжен да предостави писмено информация за банковата си сметка, по която да получи сумата.
  8. В случай че застрахователят откаже да изплати застрахователно обезщетение или изплати застрахователно обезщетение в непълен размер (включително, в случай на пълно погиване), всички рискове, отговорности и разходи по отстраняване на вредите в този случай и/или произтичащи от отказа на застрахователя, са за сметка на Лизингополучателя.

   

 11. ПОГИВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

   

  1. В случай на пълно/частично погиване или повреда на Лизинговия актив, включително, но не само тотална щета или кражба на Лизинговия актив или отделни части от него, конфискация, задържане от компетентен орган, съдебно отстраняване или други случаи на трайно препятстване или загуба на ползването или разпореждането с Лизинговия актив, независимо дали са  породени от виновни действия и/или бездействия на Лизингополучателя, последният не се освобождава от задължението си за заплащане на Общата сума, дължима от Лизингополучателя, и Другите разходи, невключени в същата.
  2. Лизингополучателят не се освобождава от задължението си за плащане на Общата сума, дължима от Лизингополучателя, и Другите разходи, невключени в същата, в пълен размер, съгласно уговореното в Общите условия, Договора и актуалния Погасителен план, когато Лизинговият актив не може да бъде използван вследствие на частичната му повреда и/или задържането му за разследване, експертизи и други подобни, както и за извършване на ремонти, независимо от тяхната продължителност и независимо дали неизползването е породено от виновни действия на Лизингополучателя.
  3. При пълно погиване на Лизинговия актив (включително, но не само тотална щета или кражба на Лизинговия актив или отделни части от него), в случай че Лизингополучателят е изплатил всичките си задължения по Договора, полученото от Лизингодателя застрахователно обезщетение се изплаща на Лизингополучателя. В случай че към момента на получаване на обезщетението по Договора има непогасени фактурирани задължения, непадежирала част от Общата сума, в която не се включват лихвите с ненастъпил падеж и/или други задължения, уговорени в Договора и тези Общи условия, Лизингодателят приспада тези суми от обезщетението и изплаща на Лизингополучателя разликата. Разликата (в случай че има такава) се изплаща от Лизингодателя на Лизингополучателя след получаване  на застрахователното обезщетение от Лизингодателя, като Лизингополучателя е длъжен да предостави писмено информация за банковата си сметка, по която да получи сумата, във връзка с платеното застрахователно обезщетение. Когато застрахователното обезщетение, получено от Лизингодателя, е по-малко от сумата, която Лизингодателят има право да приспадне по реда на тази точка, то Лизингополучателят се задължава да изплати разликата до 15 (петнадесет) дни след покана, като Лизингополучателят и Лизингодателят могат да сключат споразумение за разсрочено плащане на тази сума.
  4. Лизингодателят има право да прихваща дължимите на Лизингополучателя суми за застрахователни обезщетения срещу задълженията на Лизингополучателя по други договори за обратен лизинг, сключени с Лизингодателя, в случай че има такива.

   

 12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА. СУБЛИЗИНГ

   

  1. Лизингополучателят няма право да предоставя Лизинговия актив на трети лица за възмездно или безвъзмездно ползване под формата на сублизинг, наем, заем за послужване и други сходни правоотношения, както и да прехвърля или да възлага на трето лице свое право или задължение, произтичащо от Договора, освен с изричното писмено съгласие на Лизингодателя.
  2. Лизингодателят може по всяко време да прехвърли вземанията си и всички свои права по Договора за обратен лизинг на трети лица, съгласно приложимото законодателство.
  3. Лизингополучателят се съгласява, че в случаите на прехвърляне на права на трети лица по реда на т. 12.2. по-горе, Лизингодателят има право (без да е задължен) да продължи да обработва плащанията по Договора за обратен лизинг, както и да извършва дейностите във връзка с Лизинговия актив, в полза на и от името на третото лице, на което е прехвърлил правата си по Договора за обратен лизинг. В тези случаи, доколкото Лизингополучателят не е официално писмено уведомен, че задълженията му са прехвърлени и следва да се изпълняват в полза на трето лице, Лизингополучателят продължава да изплаща дължимите суми по Договора по уговорената в него банкова сметка или по друг начин, указан на Сайта, тези Общи условия или в Договора. В допълнение, Лизингополучателят се съгласява, че Лизингодателят няма задължение да уведомява Лизингополучателя, че ще действа от името на третото лице, на което е прехвърлил правата си по Договора за обратен лизинг. В тези случаи, изплащането на сумите от Лизингополучателя в полза на Лизингодателя се счита за валидно изпълнение на задълженията на Лизингополучателя по Договора за обратен лизинг.
  4. В случай, че Лизингодателят прехвърли правата си по Договора за обратен лизинг, без да продължава да администрира Договора по отношение на Лизингополучателя съгласно споразумение с новия кредитор, Лизингополучателят ще бъде изрично уведомен на посочената от него Електронна поща за новия кредитор и от момента на уведомлението се задължава да извършва плащания в полза на новия кредитор по начин, посочен в уведомлението.

   

 13. ПРИДОБИВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ ОТ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

   

  1. Лизингополучателят се задължава да придобие собствеността върху Лизинговия актив при условията на т. 2.4.1. и има право да придобие собствеността върху същия при условията на т. 2.4.2.
  2. Когато Лизингополучателят изплати Общия размер на Лизингови вноски, както и всички други дължими суми в полза на Лизингодателя, последният е длъжен да прехвърли правото на собственост върху Лизинговия актив на Лизингополучателя.
  3. Ако Лизингополучателят желае да упражни Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност, той е длъжен да заплати на Лизингодателя Остатъчната стойност. За тази цел Лизингополучателят следва да уведоми Лизингодателя, че желае да се ползва от Правото, след което Лизингодателят да определи Остатъчната стойност съобразно Погасителния план. За да упражни Правото придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност, Лизингополучателят следва да заплати всички дължими от него суми съгласно уговореното между Страните и предвиденото в настоящите Общи условия, Договора или друг приложим документ, включително всички неплатени Лизингови вноски до момента на упражняване на Правото и Главницата до края на Срока на Лизинга, ведно с всички дължими към Лизингодателя Други разходи. В този случай са приложими разпоредбите на т. 16.2 от тези Общи условия. Лизингополучателят получава Лизинговия актив в състоянието, в което същият се намира към момента на прехвърляне на правото на собственост, съгласно сключения между Страните договор за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив.
  4. В срок от 10 (десет) работни дни след заплащане на дължимите суми по Договора от страна на Лизингополучателя във всички посочени по-горе случаи, Лизингополучателят се задължава да осъществи контакт с Лизингодателя във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя, като договорът в тази връзка се сключва с нотариална заверка на подписите на Страните в срок не по-късно от 60 (шестдесет) работни дни от заплащане на дължимите суми от страна на Лизингополучателя. Лизингополучателят се задължава да върне Лизинговия актив на Лизингодателя в срока по предходното изречение, което връщане се удостоверява с Приемо-предавателен протокол.
  5. Всички Други разходи по прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив са за сметка на Лизингополучателя, като същите се заплащат по реда на т. 8.6. (ii). Лизингополучателят се задължава да заплати и всички разходи съгласно т. 8.19. преди сключване на договора с нотариална заверка на подписите по т. 13.4.

   

 14. ПРАВО НА ОТКАЗ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

   

  1. Лизингополучателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за обратен лизинг в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на сключване на Договора.
  2. Правото на отказ от сключения Договор за обратен лизинг се смята за упражнено, при условие че Лизингополучателят изпрати уведомление до Лизингодателя преди изтичане на крайния срок по т. 14.1. на хартиен носител до седалището на Лизингодателя или на друг траен носител, до който Лизингодателят има достъп.
  3. При упражняване на правото на отказ от Договора, Лизингополучателят възстановява на Лизингодателя в срок не по-късно от 30 (тридесет) дни от упражняването на правото на отказ общия размер на Главницата, дължимата Лихва до датата на връщане на Главницата, както и всички Други разходи, извършени от Лизингодателя във връзка с Договора. В срок от 10 (десет) работни дни след заплащане на дължимите суми по предходното изречение от страна на Лизингополучателя, последният се задължава да осъществи контакт с Лизингодателя във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя, съответно с развалянето на сключения между Страните договор за покупко-продажба на Лизинговия актив, като договорът или споразумението в тази връзка се сключват с нотариална заверка на подписите на Страните в срок не по-късно от 60 (шестдесет) работни дни от заплащане на дължимите суми от страна на Лизингополучателя. Лизингополучателят се задължава да върне Лизинговия актив на Лизингодателя в срока по предходното изречение, което връщане се удостоверява с Приемо-предавателен протокол. Всички разходи във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив от Лизингодателя на Лизингополучателя, съответно с развалянето на сключения между Страните договор за покупко-продажба на Лизинговия актив, са за сметка на Лизингополучателя.
  4. Договорът се прекратява:
   1. при изпълнение на всички задължения на Страните с изтичане на Срока на лизинга;
   2. при предсрочно погасяване на задълженията на Лизингополучателя по Договора за обратен лизинг и упражняване на Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност по т. 13.3. от настоящите Общи условия;
   3. по взаимно съгласие на Страните, изразено във формата, в която е сключен Договорът;
   4. при упражняване на правото на отказ от страна на Лизингополучателя по реда на т. 14.1. и т. 14.2. от Общите условия;
   5. при разваляне на Договора от страна на Лизингодателя по реда на т. 14.5., т. 14.6. и т. 14.7. от Общите условия или развалянето му от Лизингополучателя в предвидените в закона случаи;
   6. при конфискация на Лизинговия актив, при задържането му от органите на МВР за отговорно пазене, в случай че идентификационният номер на рамата (шасито), поставен от производителя, липсва поради заличаване или отстраняване или е променен, както и при изземване на Лизинговия актив като веществено доказателство, по законоустановения ред;
   7. при погиване или кражба на Лизинговия актив след заплащане от Лизингополучателя на всички задължения съгласно тези Общи условия, Договор и/или приложения към тях.
  5. Лизингодателят има право да развали Договора в случай на забава в плащането на две или повече Лизингови вноски от страна на Лизингополучателя, като развалянето се извършва с уведомление, отправено до Лизингополучателя, с предоставен допълнителен срок от 30 (тридесет) дни за заплащане на всички дължими по Договора суми към съответния момент или за постигане на споразумение с Лизингодателя в тази връзка.
  6. Лизингодателят има право да развали Договора с уведомление, отправено до Лизингополучателя, с незабавен прекратителен ефект:
   1. Когато Лизингополучателят използва Лизинговия актив по начин, различен от уговореното или поставящ в опасност целостта му;
   2. Когато Лизингополучателят не приеме Лизинговия актив и/или откаже да подпише Приемо-предавателен протокол на датата, на която Лизингодателят има готовност за предаване;
   3. Когато Лизингополучателят не отстрани повредите върху Лизинговия актив в разумен срок (така че същите да не доведат до трайни вреди и/или други повреди върху Лизинговия актив) от настъпване им, и/или не представи доказателства на Лизингодателя за отстраняване им, когато не е сключена застраховка "Автокаско" и/или когато е сключена такава, но отстраняването на повредите следва да се извърши по друг ред;
   4. Когато Лизингополучателят е представил неверни сведения или документи с невярно съдържание или неистински документи, които са повлияли или са от естество да повлияят на преценката на Лизингодателя при одобряване на Заявката за сключване на Договор за обратен лизинг, или бъде установена нерегламентирана интервенция върху номера на рамата (шасито) и/или двигателя на Лизинговия актив;
   5. Когато Лизингополучателят не осигури достъп до Лизинговия актив, не извърши необходимите уведомления или не представи исканите от Лизингодателя документи, съгласно настоящите Общи условия или в качеството му на собственик на Лизинговия актив;
   6. В случай че са налице каквито и да е пречки за надлежна регистрация/промяна и регистрацията/узаконяване или надлежното съществуване на регистрацията на Лизинговия актив, по причини, които могат да бъдат вменени във вина на Лизингополучателя;
   7. В случай че след придобиване на собствеността върху Лизинговия актив от Лизингодателя, същият се окаже обременен с особен залог, запор, други тежести или права на трети лица, които могат да се противопоставят на Лизингодателя;
   8. При неизпълнение от страна на Лизингополучателя на задълженията по т. 8.2., т. 8.3., т. 8.12., т. 8.14. от настоящите Общи условия.
  7. При неизпълнение на друго задължение по Договора от страна на Лизингополучателя, извън случаите по т. 14.5. и т. 14.6. от настоящите Общи условия, Лизингодателят може да развали Договора с уведомление, отправено до Лизингополучателя, с предоставен подходящ срок за изпълнение на съответното задължение.
  8. Лизингополучателят няма право да прекратява Договора едностранно, освен в предвидените в закона случаи. Обстоятелството, че Лизингополучателят е преустановил ползването на Лизинговия актив или няма възможност да го ползва по каквато и да било причина, включително по т. 8.18. от настоящите Общи условия, с изключение на случаите, когато това е породено от умишлени действия от страна на Лизингодателя в нарушение на клаузите на Договора, по никакъв начин не може да се счете за прекратяване на Договора и не освобождава Лизингополучателя от задълженията му по Договора, в това число от заплащане на Лизинговите вноски, ведно с всички Други разходи, дължими на Лизингодателя.
  9. В случай на прекратяване/разваляне на Договора по каквато и да е причина, Лизингодателят задържа всички платени от Лизингополучателя до датата на прекратяването/развалянето Лизингови вноски, Други разходи и каквито и да било други суми. Ако същите не са платени изцяло от Лизингополучателя, той дължи плащането им. Прекратяването има действие занапред.
  10. При разваляне на Договора от страна на Лизингодателя по реда на т. 14.5., т. 14.6. и 14.7. от Общите условия, когато Лизинговият актив е напълно погинал, липсващ или сериозно увреден, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер на оставащите Лизингови вноски за Срока на лизинга, обезщетение за всички претърпени от Лизингодателя вреди, надвишаващи размера на неустойката, както заплащане на разходите по изпълнението, включително разходите по възстановяване на държането на Лизинговия актив. В останалите случай на разваляне на Договора от страна на Лизингодателя по реда на т. 14.5., т. 14.6., 14.7 и 14.14. от Общите условия, при върнат Лизинговият актив, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер на 10 % от Общата сума, дължима от Лизингополучателя, обезщетение за всички претърпени от Лизингодателя вреди, надвишаващи размера на неустойката, както заплащане на разходите по изпълнението, включително разходите по възстановяване на държането на Лизинговия актив.
  11. Лизингополучателят не може да претендира от Лизингодателя стойността или заплащането на каквито и да е било подобрения, които първият е направил върху Лизинговия актив, включително в случаите на прекратяване на Договора по каквато и да е причина, независимо дали Лизингодателят е дал изрично писмено съгласие за извършване на подобренията, освен ако Страните не са се споразумяли за друго.
  12. В случай на прекратяване на Договора, включително развалянето му, независимо от основанията за това, Лизингополучателят не се освобождава от задълженията си по Договора, свързани с обезщетяване на Лизингодателя за претърпени от последния вреди под формата на уговорена неустойка или обезщетение за вреди в резултат на неизпълнение по Договора, независимо дали вредите са претърпени или установени преди или след прекратяването на Договора.
  13. В случай на прекратяване на Договора, включително развалянето му, независимо от основанията за това, издадените пълномощни за ползване на Лизинговия актив се считат оттеглени.
  14. При всеки случай на неизпълнение по настоящия договор, независимо дали Лизингодателят е предприел действия по неговото прекратяване или разваляне, същият може да изиска от  Лизингополучателя да преустанови ползването на Лизинговия актив и да предаде същия за съхранение на Лизингодателя като временна мярка за защита на същия и на правата и интересите на Лизингодателя. Предаването за съхранение не освобождава Лизингополучателя от изпълнението на задълженията по Договора и тези Общи условия (включително от задължението за плащане на Лизингови вноски съгласно Погасителен план и Други разходи). Лизинговият актив се връща за ползване на Лизингополучателя, ако той изправи неизпълнението си в 30 (тридесет)-дневен срок от предаването за съхранение и Договорът не е прекратен. В случай че Лизингополучателят не изпълни искането на Лизингодателя за предаване на Лизинговия актив и не отстрани неизпълнението си, то Лизингополучателят има право да развали Договора без предизвестие.

   

 15. ВРЪЩАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ АКТИВ

   

  1. Лизингополучателят връща Лизинговия актив на Лизингодателя при прекратяване на Договора в сроковете и при условията на настоящите Общи условия.
  2. При предаването на Лизинговия актив, Страните подписват Приемо-предавателен протокол, отразяващ актуалното състояние на Лизинговия актив. Лизингополучателят трябва да върне Лизинговия актив в добро състояние, с изключение на нормалното изхабяване. Лизингодателят има правото да възложи на трето лице (извършващо дейност по доставка и продажба на резервни части и консумативи за автомобили и/или извършващо автосервизна дейност) да направи оценка за цената на констатираните в протокола за връщане видими липси или повреди по Лизинговия актив, която оценка обвързва Лизингополучателя.
  3. Констатираните повреди, включително такива, които не са могли да бъдат установени при обикновения оглед при предаването, се отстраняват за сметка на Лизингополучателя по пазарни цени в срок от 5 (пет) дни от подписването на Приемо-предавателния протокол по т. 15.2. или изпращането на известие до Лизингополучателя, в случай че вредите са открити по-късно.
  4. В случай че Лизинговият актив не бъде върнат на Лизингодателя в сроковете и при условията на настоящите Общи условия, Лизингодателят има право да сигнализира органите на МВР и прокуратурата с цел обявяване на Лизинговия актив за издирване и да предприеме всички законоустановени действия по възстановяване на държането на Лизинговия актив, включително посредством принудително изпълнение.

   

 16. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

   

  1. При забава на плащане на парично задължение от страна на Лизингополучателя, включително, но не само Лизингова вноска и Други разходи, Лизингодателят има право на обезщетение в размер на законната лихва за забава върху неплатената в срок сума, считано от датата на забавата до пълното погасяване на съответното задължение.
  2. При упражняване на Правото на придобиване на Лизинговия актив по Остатъчна стойност по реда на т. 13.3, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя обезщетение в размер на: (i) 1 % (един процент) от предсрочно погасената сума, когато оставащият Срок на лизинга е по-голям от 1 (една) година, или (ii) 0,5 % (нула цяло и пет процента) от предсрочно погасената сума, когато оставащият Срок на лизинга е по-малък от 1 (една) година. В случай че Лизингодателят претърпи загуба от предсрочното погасяване на Договора, превишаваща размера на посоченото обезщетение, той може да претендира за по-голямо обезщетение при условията на чл. 32 от ЗПК.
  3. В случай че Лизингополучателят не приеме Лизинговия актив, съответно не подпише Приемо-предавателен протокол за приемането му, на посочената от Лизингодателя дата, не осъществи контакт с Лизингодателя във връзка с прехвърлянето на собствеността върху Лизинговия актив или не се яви за прехвърляне на собствеността върху Лизинговия актив на уговорената дата по т. 13.4. и т. 14.3. от настоящите Общи условия, по причини, които могат да му се вменят във вина, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер съгласно Тарифата.
  4. В случай на забава в изпълнението на задължението за връщане на Лизинговия актив в уговорения срок, Лизингополучателят дължи на Лизингодателя неустойка в размер съгласно Тарифата, както и обезщетение за ползване на Лизинговия актив без основание в размер на Лизинговата вноска, считано от датата, на която Лизингополучателят е следвало да върне Лизинговия актив, до датата на фактическото му връщане. С оглед избягване на съмнение, Страните се съгласяват, че неустойката по настоящата точка има санкционен характер.

   

 17. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

   

  1. Всички уведомления и изявления по сключения Договор трябва да бъдат направени в писмена форма и ще се считат получени, ако са изпратени на посочените в Договора адреси на Електронна поща или чрез лично доставяне или чрез изпращане с лицензиран пощенски оператор достигнат до посочените от Страните в Договора адреси за контакт. Фактури, Погасителни планове, фишове и всякакви други уведомления и документи във връзка с Договора, се изпращат на посочената от Лизингополучателя Електронна поща, без да е необходимо да бъдат връчени по друг начин, като това е достатъчно доказателство за тяхното получаване. В случай че Лизингополучателят промени адреса си или друг свой контакт, той е длъжен да уведоми писмено Лизингодателя, като посочи новия си адрес или контакт, а до получаването на такова уведомление всички съобщения, достигнали до стария адрес или друг контакт, ще се считат за редовно получени.
  2. Лизингополучателят има право да подава до Лизингодателя възражения и жалби във връзка с Договора за обратен лизинг. Лизингодателят е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено жалбоподателя за решението си по всяко постъпило възражение/жалба във връзка с Договора за обратен лизинг в срок до 30 (тридесет) дни от получаването му. Лизингополучателят има право да се обръща към Длъжностното лице по защита на данните на Лизингодателя на следния адрес - гр. София 1463, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146А, Бизнес център „България“, или на електронен адрес - dpo@maxo.bg, за съдействие по повод личните му данни, предоставени на Лизингодателя.
  3. Лизингополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за обратен лизинг, до Комисията за защита на потребителите – Централно управление, на адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, с интернет адрес: www.kzp.bg.
  4. Лизингополучателят има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 - 184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.
  5. Съобразно разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., Лизингополучателят има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 2, в случаите на възникване на спор относно законосъобразността на обработването на предоставените от него лични данни.
  6. Всички спорове, породени от тези Общи условия, Договора или приложенията към тях, ако не могат да бъдат уредени по споразумение между Страните чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.
  7. За неуредените в тези Общи условия и в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
  8. При въвеждане на еврото като национална валута в Република България, която заменя българския лев, считано от деня на влизането в сила на тази промяна, остатъкът от задълженията на Лизингополучателя се превалутират и заплащат в евро, съгласно приложимото българско законодателство. Приложимите съгласно настоящите Общи условия индекси, обвързани с лева /като законна лихва, инфлация на НСИ и др./, ако престанат да съществуват, се заместват със съответните индекси, приложими за еврото, респ. за страните в Еврозоната.