ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ, РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЩЕТЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖАЛБИ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ОБРАТЕН/ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С КРЕДИСИМО СУПЕР АД

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ, РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕЩЕТЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЖАЛБИ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ СЪС СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ОБРАТЕН/ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ С КРЕДИСИМО СУПЕР АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящата процедура е разработена на основание чл. 39, ал. 1 от Закон за потребителския кредит /ЗПК/

2. С тази процедура се определят условията и редът за:

2.1. Подаването от страна на лизингополучатели - физически лица /Потребители/ на възражения, свързани с нарушаване на техни законни права и интереси при сключването и изпълнението на договори за финансов или обратен лизинг /Договорите или Договорът/ с Кредисимо Супер АД /Кредисимо Супер или Дружеството/;

2.2. Водене на регистър за възраженията;

2.3. Разглеждането на подадените възражения;

2.4. Изплащането на обещетения по повод на уважени възражения.

3. Дружеството служебно извършва необходимите правни и фактически действия по движението и приключването на започналото производство по разглеждане на подадените възражения.

4. Дружеството осигурява на Потребителите равна възможност да упражняват предоставените им права, съгласно тази процедура.

5. Потребителите не дължат никакви такси във връзка с подаването на възражения.

6. Дружеството разглежда постъпилите възражения в разумен срок и предоставя отговор на Потребителя в срока, определен за това в ЗПК, а именно- до 30 дни от получаването на възражение.

 

ПОДАВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

7. По правилата на тази процедура се разглеждат само възражения, свързани със сключени Договори от Потребители с Кредисимо Супер.

8. Всяко възражение от страна на Потребител трябва да бъде представено на хартиен или друг траен носител.

9. Потребителят изпраща своето възражение по един от следните начини:

9.1. На хартиен носител на адреса на управление на Дружеството- гр. София, бул. Витоша 146А, Бизнес център „България“, ет. 4. Подаването може да се извърши и по пощата или чрез куриерска служба.

9.2. Сканирана до електронния адрес на Кредисимо Супер: contacts@maxo.bg.

10. Подаването на възражение от Потребител във връзка със сключен Договор не е задължителна предпоставка за образуване на помирително производство по чл. 40, ал. 1 от ЗПК.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО

11. Възражението се изготвя на български език и трябва да съдържа:

i. Трите имена и ЕГН на Потребителя или неговите пълномощници, ако имат такива;

ii. Адрес за кореспонденция на Потребителя и негов актуален телефон;

iii. Номер на Договора;

iv. Изложение на обстоятелствата, на които се основава възражението;

v. В какво се състои искането;

vi. Подпис на подателя;

11.1 В случай че възражението се подава от пълномощник, към възражението се представя и нотариално заверено пълномощно/адвокатско пълномощно, както и данни за контакт съгласно т.11.2 по-горе.

11.2. В случай, че Потребителят открие нови обстоятелства от значение за разглеждане на възражението, преди Дружеството да се е произнесло, същият има право с изрична молба да иска да бъдат приети за съвместно разглеждане с подаденото възражение.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО

12. Постъпилите в деловодството на Дружеството възражения се предават от оправомощения служител по компетентност на съответния мениджър, който извършва предварителна проверка за допустимостта на възражението, съгласно т.11. по-горе.

13.1. Възраженията, които не съдържат някои от изискванията за съдържание, не подлежат на разглеждане по реда на тази процедура.

13.2. Молби, искания, уведомления и други документи, различни от възражения, не се разглеждат по реда на настоящата процедура.

 

РЕГИСТЪР НА ВЪЗРАЖЕНИЯТА

14. Дружеството води регистър на постъпилите възражения по реда на тази процедура.

15. Всяка получено възражение от Потребител се вписва в регистъра, като й се дава входящ номер.

16. Информация в регистъра на възраженията може да въвежда само компетентният служител, определен със заповед от изпълнителните директори.

17. Информацията от регистъра на възраженията се съхранява минимум 3 години от съответното вписване.

 

РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯТА

18. В случай, че възражение подлежи на разглеждане, същото се разглежда в адреса на управление на Дружеството.

19. Взъраженията, чието разглеждане не е в правомощията на Дружеството се препращат по компетентност на съответното контролен орган, като едновременно с това писмено се уведомява и жалбоподателят за предприетите действия.

20. Дружеството е длъжно да се произнесе и да уведоми писмено Потребителя за решението си по всяко постъпило възражение във връзка със сключен Договор в срок 30 дни от получаването му.

 

КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЯ

21. (1) В Дружеството се създава комисия, която разглежда постъпилите възражения по реда на тази процедура.

(2) Членовете на комисията са в състав от трима души и са служители на ръководни длъжности от Кредитен отдел, Правен отдел и Финансов отдел.

(3) Членовете на комисията избират председател на комисията

(4) Всеки от членовете на комисията има право на един глас при определянето на решението по повод подадено възражение.

22. При разглеждането на възражение комисията може да вземе едно от следните решения:

22.1. Да уважи възражението, като в случай на причинени вреди да определи обещетение за Потребителя;

22.2. Да остави възражението без уважение;

22.3. Да прецени, че не е компетентна да се произнесе по него, като в този случай, препрати възражението на съответното компетентно ведомство.

23. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват всичките трима членове.

24. Комисията взема решения с обикновено мнозинство. За взетите решения комисията уведомява изпълнителните директори на Дружеството.

25. Веднага след изготвянето му, решението на комисията се изпраща на Потребителя по посочения във възражението адрес за кореспонденция.

26. (1) Решението на комисията е окончателно и не подлежи на обжалване пред Кредисимо Супер от Потребителя.

 

(2) В случай че Потребител не е доволен от решението на комисията, той има право потърси правата си по съдеб ред, както и да сезира Комисията за защита на потребителите, както и органите за алтернативно решаване на потребителски спорове или помирителните комисии, предвидени съответно в чл. 181а – 181ц и чл.182 - 185 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси. Адрес на КЗП - гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, телефон 0700 111 22, е-mail: info@kzp.bg, website: http://www.kzp.bg.

 

България, като част от ЕС, предоставя възможност за извънсъдебно алтернативно решаване на спорове посредством помирителни комисии. Връзка към интернет страницата на Европейската комисия с консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/odr

 

Потребителят има възможност да ползва Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / https://ec.europa.eu/odr  - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с предоставяне на финансови услуги.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

27. В случай, че възражението бъде уважено и бъдат установени вреди, причинени на Потребителя, на последния се изплаща едно от следните обещетения:

27.1. При имуществени вреди с ясен измерител в пари - левовата им равностойност;

27.2. При имуществени вреди без ясен измерител в пари - левовата им равностойност, определени по справедливост;

27.3. При неимуществени вреди - по справедливост.

28. Определеното обещетение се изплаща на Потребителя на посочена от него банкова сметка в срок до 7 /седем/ работни дни от решението на комисията, с което се уважава възражението.

Настоящата процедура е приета с решение на Съвета на директорите от 30.06.2022 г., на която дата са публикувани на сайта на Кредисимо Супер www.maxo.bg и отменя досега действащата процедура. Процедурата може да бъде изменяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Кредисимо Супер и/или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на потребителите).