Спечели 500 лева или карта СБА!

Спечели 500 лева или карта СБА!

Участвай в нашата томбола като попълниш кратката форма по-долу и може да спечелиш някоя от следните награди:

 

 • 500 лева
 • 6 бр. "Златна" карта СБА
 • 6 бр. "Сребърна плюс" карта СБА
 • 6 бр. "Сребърна" карта СБА

 

Всяка седмица се теглят по трима печеливши за награди „Златна“, „Сребърна плюс“ и „Сребърна“ карти СБА.

След края на томболата се тегли печелившият за наградата от 500 лв, като всички записали се томболата участват, а печелившите ще бъдат обявени на тази уеб-страница.

 

Период на кампанията: 13 юли - 29 август 2021 г.

 

ПЕЧЕЛИВШИ:

Първо теглене (26.07.2021 г.)

 1. „Златна“ карта СБА – печеливш: Пламен Борисов /p*******@gmail.com/
 2. „Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Цветелина Тодорова Танева /a*****@mail.bg/
 3. „Сребърна“ карта СБА – печеливш: Гюляй Хасанова /g*****@abv.bg/​


Второ теглене (02.08.2021 г.)

 1. „Златна“ карта СБА – печеливш: Теодора Петрова /t***********a@abv.bg/
 2. „Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Али /v*********o@abv.bg/
 3. „Сребърна“ карта СБА – печеливш: Явор /y*********v@abv.bg/


Трето теглене (09.08.2021 г.)

 1. „Златна“ карта СБА – печеливш: Ваня Пейчева /a****z@abv.bg/
 2. „Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Нели Тодорова /n***************a@gmail.com/
 3. „Сребърна“ карта СБА – печеливш: Дора Димитрова /a********y@gmail.com/


Четвърто теглене (16.08.2021 г.)

 1. „Златна“ карта СБА – печеливш: Матей /m*****t@abv.bg/
 2. „Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: Елица Попова /e****o@abv.bg@abv.bg/
 3. „Сребърна“ карта СБА – печеливш: Милинда /e****************a@gmail.com/


Пето теглене (23.08.2021 г.)

 1. „Златна“ карта СБА – печеливш: 
 2. „Сребърна плюс“ карта СБА – печеливш: 
 3. „Сребърна“ карта СБА – печеливш: 


 

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА „СПЕЧЕЛИ КАРТА СБА”
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.
1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „Спечели карта СБА”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.
2. Томболата стартира на 13.07.2021 г. от 08:00 часа, продължава до 23:59 часа на 29.08.2021 г. и е разделена на шест периода („Период“), както следва:

2.1. Период 1 - от 10:00 ч. на 13.07.2021 г. до 23:59 ч. на 25.07.2021 г.;
2.2. Период 2 - от 00:00 ч. на 26.07.2021 г. до 23:59 ч. на 01.08.2021 г.;
2.3. Период 3 - от 00:00 ч. на 02.08.2021 г. до 23:59 ч. на 08.08.2021 г.;
2.4. Период 4 - от 00:00 ч. на 09.08.2021 г. до 23:59 ч. на 15.08.2021 г.;  
2.5. Период 5 - от 00:00 ч. на 16.08.2021 г. до 23:59 ч. на 22.08.2021 г..
2.6. Период 6 - от 00:00 ч. на 23.08.2021 г. до 23:59 ч. на 29.08.2021 г..
 

3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Томболата на официалната интернет страница на Организатора www.maxo.bg („Сайт“).
 
II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.
„КРЕДИСИМО  СУПЕР”  АД,  с  ЕИК:  204611425,  представлявано заедно  от  Сокол Радостинов Янков и Славян Емилов Ценов –Изпълнителни директори, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, бул. "Витоша" № 146А, Бизнес център "България", наричано по-долу за краткост „Организатор“.
 
III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.
1. Томболата се реализира в официалната интернет страница на Организатора www.maxo.bg, Facebook, Google и мобилното приложението Waze.
2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.
 
IV. УЧАСТИЕ.
1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.
 
V. НАГРАДИ.
1. Организаторът осигурява общо 19 (деветнадесет) броя награди, от които: 18 (осемнадесет) броя предметни и 1 (един) брой парична награда, наричани заедно („Наградите“), а именно:
1.1. Предметни награди – Годишни карти СБА с включен абонамент за срок от една година oт датата на активирането им, както следва:
- 6 (шест) броя “Златна“ карта – всяка от които на стойност 109,00 (сто и девет) лева;
- 6 (шест) броя “Сребърна плюс“ карта – всяка от които на стойност 70,00 (седемдесет) лева;
- 6 (шест) броя “Сребърна“ карта – всяка от които на стойност 45,00 (четиридесет и пет) лева.
1.2.1. (един) брой парична награда в размер на 500,00 (петстотин) лева.
2. Организаторът обявява на официалната интернет страница www.maxo.bg, Facebook, Google и мобилното приложението Waze вида на месечните Награди съгласно т. 1 по-горе.
 
VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.
1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.
2. За да участва в Томболата, всеки Участник следва да се регистрира в  периода на Томболата чрез нарочен link на платформата www.typeform.com, като посочи име, електронен адрес и телефон за връзка. Сключването на договорно правоотношение с Организатора не е условие за участие в Томболата. 
3. Участникът, който изпълни условията по раздел VI. т. 2 и отговаря на изискванията на раздел IV, т. 1 и не попада в ограниченията по раздел VI. т. 6 от ОУ, ще участва автоматично в Томболата за спечелване на Награда.
4. Всеки Участник участва в Томболата за предметна награда само веднъж и може да спечели само една предметна награда. Всички участници в описаните в раздел I, т. 2 периоди участват в тегленето за парична награда независимо дали са спечелили предметна награда в съответния период на Томболата
5. Организаторът не носи отговорност за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Фейсбук страницата, Google търсачка или мобилното приложение Waze или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
6. Ограничения за участие:
6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за когото заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.
6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
7. Определяне и обявяване на победителите:
7.1. Победителите се определят /изтеглят/ на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.pickerwheel.com и при съставяне на съответния констативен протокол.
7.2.  Трима печеливши на предметни награди в Томболата за съответния период ще бъдат определяни и обявявани след изтичане на същия период на следните дати: 
7.2.1. На дата 26.07.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
7.2.2. На дата 02.08.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
7.2.3. На дата 09.08.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
7.2.4. На дата 16.08.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
7.2.5. На дата 23.08.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА;
7.2.6. На дата 30.08.2021 г. трима Участници ще бъдат изтеглени и обявени за печеливши на следните седмични предметни награди: 1 брой „Златна“ карта СБА, 1 брой „Сребърна плюс“ карта СБА и 1 брой „Сребърна“ карта СБА
7.2.7. На дата 30.08.2021 г. един Участник ще бъде изтеглен и обявен за печеливш на паричната награда в размер на 500,00 (петстотин) лева.
7.3. Обявяването на победителите ще се извършва, както следва:
7.3.1. Участниците, които са обявени за печеливши на награди, ще бъдат обявени в Сайта на Организатора чрез посочване на име и фамилия. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.
7.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в регистрационната форма. 
7.5. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
8. Получаване на Наградата:
8.1. Всеки печеливш Участник на предметна награда следва да посочи актуален адрес, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.7.3.1. Наградата се връчва по куриер на посочения от него по реда на т. VI.7.4. адрес, като не дължи никакви такси за доставка. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта.
8.2. Печелившият Участник на парична награда следва да посочи банкова сметка при българска банка, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4, но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т. VI.7.3.1.
8.3. При нежелание да получи наградата си по банкова сметка, в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.7.4., но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителя по т.VI.7.3.1 печелившият Участник следва да посочи, че желае да получи наградата си по Easypay.
8.4. В случай че печеливш Участник не заяви желание и ред по който да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове или не се съгласи да получи Наградата по посочения в настоящите ОУ начин и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи съответната Награда.
8.5. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен адрес за кореспонденция, електронен адрес /е-mail/, грешен телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.
8.6. Организаторът поема транспортните и другите разходи на спечелилия Участник във връзка с получаването на Наградата му.
8.7. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.
8.8. Наградата се връчва от Организатора на спечелилия Участник чрез куриер.
 
VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.
2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването на ОУ им на Сайта на организатора, Facebook, Google и мобилното приложението Waze. 
3. Участникът се индивидуализира в Томболата посредством попълнените от него данни в нарочния линк на сайта www.typeform.com. 
4. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и действащото законодателство.
5. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма право да иска подобна замяна.
6. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата. 
7. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта на организатора, Facebook, Google и мобилното приложението Waze, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.
8. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.
9. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно - от компетентния български съд в гр. София.
10. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.
Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта на организатора, Facebook, Google и мобилното приложението Waze на 13.07.2021 г.

 

Гъвкаво финансиране до 100 000 лв.

Научи повече