ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА  „ПОДАРЪК РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ В КАТ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА „ПОДАРЪК РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ В КАТ”

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ПРОМОЦИЯТА

„МАКСО БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 204611425, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център "България", по-долу „МАКСО“ и

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на промоцията „ПОДАРЪК РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ В КАТ”, наричана по-долу за краткост „Промоцията“ и са достъпни на официалния сайт на Организатора www.maxo.bg („Сайт“). 
2.2. Промоцията важи за всички лизингови продукти. 
2.3. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. Промоцията се реализира в Сайта.
2.4. Промоцията е валидна от 08.04.2024 г. до 31.05.2024 г., включително. 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. В Промоцията има право да участва всяко дееспособно физическо лице или юридическо лице (по-долу „Участник“ или „Клиент“), което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, в Общи условия към договори за лизинг и договори за обратен лизинг с физически лица, достъпни на адрес: https://maxo.bg/conditions и Общи условия към договори за обратен лизинг с юридически лица, достъпни на адрес: https://maxo.bg/juridical ,а именно:
3.1.1. В периода на промоцията, Участникът следва да подаде:
3.1.1.1. Заявка за сключване на Договор за финансов лизинг чрез адрес: https://maxo.bg/leasing;
3.1.1.2. Заявка за сключване на Договор за обратен лизинг чрез адрес: https://maxo.bg/reverse-leasing;   
3.1.1.3. За юридически лица: Заявка за сключване на Договор за обратен лизинг чрез адрес: https://maxo.bg/reverse-leasing .
3.1.2. Заявката за сключване на Договор за лизинг да бъде одобрена от Организатора в периода на промоцията;
3.1.3. Участникът да сключи Договор за лизинг с Организатора, съгласно одобрената заявка.
3.1.4. Промоцията не може да се комбинира с промокод, получен от МАКСО БЪЛГАРИЯ АД. В случай че Участник въведе промокод при заявяване на Договор за лизинг, той автоматично губи право за участие в тази Промоция.
3.1.5. Промоцията важи за регистрирани автомобили и автомобили без регистрация (нов внос);
3.1.6. В случай, че Участник – физическо лице, упражни правото си на отказ по чл. 29 от ЗПК, освен връщането на главницата и заплащане на лихвата начислена за периода от датата на усвояване на средства по кредита до датата на връщане на главницата, следва да възстанови на Организатора направените разходи за първоначална или последваща регистрация на Лизинговия актив, в размер на 240 лева или 145 лева регистрация на лизинговия актив е в текущата област.
3.2. Не може да бъде Участник в Промоцията лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Промоцията. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
3.3. Провеждането на Промоцията се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях


4. ДРУГИ

4.1. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за сключване на договори за лизинг на Организатора, действащото законодателство и Политиката за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://maxo.bg/privacy.
4.2. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с невъзможност за достъп до информация във връзка с Промоцията, включително и за възникнали технически проблеми по поддържането на Сайта, в случай че не са по вина на Организатора.
4.3. Замяна на отстъпката по настоящата Промоция срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и Участниците нямат право да искат каквато и да е замяна.
4.4. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Промоцията и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време, като за целта е длъжен да публикува промяната в настоящите ОУ най-малко 2 (два) дни преди да са влезли в сила на Сайта. Организаторът има право по всяко време да преустанови реализацията на Промоцията, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият наруши настоящите ОУ, договора за лизинг с Организатора, Общи условия към договори за лизинг и договори за обратен лизинг с физически лица и Общи условия към договори за обратен лизинг с юридически лица на Организатора, или други приложими правила, или законови разпоредби.
4.5. Всеки потенциален спор между Организатора и Участник ще се решава извънсъдебно, в дух на добра воля и по взаимно съгласие или от компетентния български съд. Всеки Участник има право да отправи писмено жалба до Организатора на хартиен или друг траен носител на посочените данни за контакт на Сайта- https://maxo.bg/contacts, както и до Комисията за защита на потребителите в град София, пл. "Врабча № 1, ет. 3, 4 и 5, както и на www.kzp.bg.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на МАКСО БЪЛГАРИЯ ЕАД от 25.03.2024 г. и влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта и в мобилното приложение на Организатора на 08.04.2024 г.

Гъвкаво финансиране до 100 000 лв.

Научи повече