Назад към всички

Нови изисквания в процеса по заявяване на обратен лизинг, считано от 10 май 2019 г.

Нови изисквания в процеса по заявяване на обратен лизинг, считано от 10 май 2019 г.

Промените в процеса по заявяване и сключване на договор за обратен лизинг се прилагат в отговор на изискванията на новия ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП) и Правилника за прилагането на ЗМИП. Те са мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризъм, които Махо е задължено да прилага в качеството си на финансова институция. Ето по-важните от тях:

1. Предоставяне на снимка на валидна лична карта става задължително

Преди да разгледаме заявката ти за сключване на обратен лизинг, е нужно да предоставиш актуална снимка на личната си карта. Това можеш да направиш по два начина, а именно:

1.1. В хода на подаване на заявката на сайта, където ще намериш бутоните за прикачване на снимки на лицето и гърба на твоята валидна лична карта,

или

1.2. На имейл id@maxo.bg в срок от 48 часа след изпращането на заявката на сайта или по телефон. В противен случай, заявката ти няма да бъде разгледана и ще бъде анулирана.

Изискването е снимките е да бъдат в .jpg, .jpeg или .png, а максималният допустим размер е 20MB.

2. Декларация за Видна политическа личност

При всяко заявяване на обратен лизинг ще трябва да декларираш дали си бил/а „Видна политическа личност“ или свързан/а с такава личност през последната една година чрез маркиране на изрична декларация, която е  част от заявката. В случай че попадаш в тази категория, си длъжен да декларираш това обстоятелство. Ние ще приложим разширени мерки за комплексна проверка, които ще включват изискването на допълнителна информация/документи, за да ти предоставим исканото финансиране.

Какво означава клиент, притежаващ качеството на политически изявено лице или т.н. „ПЕП”?

Видни политически личности по смисъла на ЗМИП са физически лица, които изпълняват или са свързани с лица, на които са били поверени следните важни обществени функции:

1. държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;

2. членове на парламенти или на други законодателни органи;

3. членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване, освен при изключителни обстоятелства;

4. членове на сметна палата;

5. членове на управителни органи на централни банки;

6. посланици и управляващи дипломатически мисии;

7. висши офицери от въоръжените сили;

8. членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;

9. кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

10. членове на управителните органи на политически партии;

11. ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

3. Текущо наблюдение и проверки

Текущо наблюдение и проверки за промяна в декларираните от клиентите данни, в това число валидност на лична карта, се извършват периодично.

В Махо, като част от групата на една от най-бързо развиващите се високотехнологични компании Credissimo, се стремим постоянно да разработваме и внедряваме иновативни услуги, адекватни на бързо развиващия се дигитален свят. Ето защо, почти изцяло автоматизирахме процесите по текущо наблюдение и проверки, като по този начин, освен че обезпечаваме изискванията на действащото законодателство адекватно, спрямо обемите,  преди всичко осигуряваме сигурност и удобство на нашите клиенти.

Ние сме тук, за да помогнем! 

При възникнали въпроси по прилагането на новите изисквания по ЗМИП, можеш да се обърнеш към нас за съдействие на contacts@maxo.bg или да се обадиш на 0700 20 501 

*национален номер на цената на един градски разговор.