Назад към всички

Спечели Годишен абонамент за Автоиконом!

Спечели Годишен абонамент за Автоиконом!

Всеки сключил договор за обратен лизинг в периода 29.11.2021 г. до 30.12.2021 г. автоматично участва в томбола с теглене на 10 бр. награди - Годишен абонамент за Автоиконом за 2022 г.

ПЕЧЕЛИВШИ:

1. Драгомир Александров
2. Габриел Василев 
3. Сехер Хасанова
4. Витан Стаменов
5. Петьо Цеков
6. Георги Ангелов
7. Благой Хаджиев
8. Диян Георгиев
9. Мария Кирева
10. Светослав Иванов

 

Заяви сега

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛА „АВТОИКОНОМ”

 
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА.

1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на томбола „Автоиконом”, наричана по-долу за краткост „Томболата“.
 
2. Томболата стартира на 29.11.2021 г. от 08:00 часа, продължава до 23:59 часа на 30.12.2021 г.;
 
3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Томболата на официалната интернет страница на Организатора www.maxo.bg („Сайт“).
 

II. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА.

„КРЕДИСИМО  СУПЕР”  АД,  с  ЕИК:  204611425,  представлявано  заедно  от  Сокол Радостинов Янков и Славян Емилов Ценов –Изпълнителни директори, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, бул. "Витоша" No 146А, Бизнес център "България", наричано по-долу за краткост „Организатор“.
 

III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА.

1. Томболата се реализира в официалната интернет страница на Организатора www.maxo.bg, Facebook и Google.
 
2. Томболата се организира и провежда на територията на градовете Варна и София.
 

IV. УЧАСТИЕ.

1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, сключило Договор за обратен лизинг с „Кредисимо Супер“ АД в клоновете на дружеството в гр. София и/или в гр. Варна в периода 29.11.2021 година до 30.12.2021 година, наричано в тези ОУ за краткост по-долу „Участник“.
 

V. НАГРАДИ.

1. Организаторът осигурява общо 10 (десет) броя награди, наричани заедно („Наградите“), а именно 10 (десет) броя ваучер за Годишен абонамент „Автоиконом“ за един автомобил с валидност за цялата 2022 година на стойност 162 (сто шейсет и два) лева.
2. Организаторът обявява на официалната интернет страница www.maxo.bg, Facebook, Google вида на наградите съгласно т. 1 по-горе.
 

VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.

1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в тях.
 
2. Всяко лице, сключило Договор за обратен лизинг с „Кредисимо Супер“ АД, ЕИК 204611425 в клоновете на дружеството в гр. София и/или в гр. Варна в периода 29.11.2021 година до 30.12.2021 година участва автоматично в Томболата за спечелване на Награда.
 
3. Участникът, който изпълни условията по раздел VI. т. 2 и отговаря на изискванията на раздел IV, т. 1 и не попада в ограниченията по раздел VI. т. 6 от ОУ, ще участва автоматично в Томболата за спечелване на Награда.
 
4. Всеки Участник участва в Томболата за награда само веднъж и може да спечели само една награда. 
 
5. Организаторът не носи отговорност за: дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или повреда на интернет, Фейсбук страницата или Google търсачка, други форсмажорни обстоятелства.
 
6. Ограничения за участие:
 
6.1. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник, акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

7. Определяне и обявяване на победителите:
 
7.1 Победителите се определят /изтеглят/ на 05.01.2022 година на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.pickerwheel.com и при съставяне на съответния констативен протокол.
 
7.2. Обявяването на победителите ще се извършва, както следва:
 
7.2.1. Участниците, които са обявени за печеливши на награди ще бъдат обявени на Фейсбук страницата на Организатора и в специална подстраница в Сайта на Организатора www.maxo.bg, чрез посочване на име и фамилия. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените Участници и Наградите от Томболата. Обявяването на победителите ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.
 
7.3. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и/или лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта Организатора. Лично се счита уведомление на електронния адрес /е-mail/ или обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в регистрационната форма. 
 
7.4. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
 
8. Получаване на Наградата:
 
8.1. Всеки печеливш Участник следва да посети един от клоновете на „Кредисимо Супер“ АД, за да получи Наградата си в срок до 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителите по т.VI.7.1. Наградата се връчва лично. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта.
 
8.2. В случай че печеливш Участник не заяви желание и ред по който да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове или не се съгласи да получи Наградата по посочения в настоящите ОУ начин и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на когото да връчи съответната Награда.
 
8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил непълен или неточен адрес за кореспонденция, електронен адрес /е-mail/, грешен телефонен номер или грешни имена, неотговарящи на тези в личната му карта. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.
 
8.4. Наградата се връчва на печелившия Участник, ако същият отговаря на изискванията на настоящите ОУ.
 
8.5. За да използва наградата, печелившият Участник трябва да изтегли приложението на Автоиконом от Google play за Android или AppStore за iOS и да създаде свой профил.  В случай че печелившият Участник не изпълни условието по тази точка, той не може да използва наградата и Организаторът не носи никаква отговорност за това.
 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Томболата и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Томболата, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила и/или настоящите ОУ.
 
2. Действието на измененията и допълненията на ОУ е в сила и обвързва Участниците от момента на обявяването на ОУ им на Сайта на организатора, Facebook и Google. 
 
3. Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът използва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ, Общите условия за предоставяне на кредити на Организатора и действащото законодателство.
 
4. Замяна на Награда срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма право да иска подобна замяна.
 
5. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка със спечелването на Награда от Томболата. 
 
6. Настоящата Томбола може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Томболата. От момента на обявяването на прекратяването на Томболата на Сайта на организатора, Facebook и Google, правата на Участниците да участват за спечелването на Награди следва да се считат за отменени.
 
7. При прекратяване на Томболата по реда на т.VII.1 или т.VII.7 от тези ОУ, няма да бъде връчена Награда, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация на Участниците.
 
8. Всеки потенциален спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или, в случай че това не е възможно - от компетентния български съд в гр. София.
 
9. С участието си в Томболата Участниците се съгласяват да спазват изцяло настоящите ОУ.
Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването им на Сайта на организатора, Facebook и Google на 29.11.2021 г.